Od 14 czerwca do 12 lipca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Ujeściska oraz Łostowic. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Celem prac planistycznych nad projektem planu Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich jest m.in. zabezpieczenie lokalizacji dla filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz ograniczenie wymogu realizacji usług do parterów w rejonie skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej. Ponadto w zachodniej części obszaru objętego granicami planu zakłada się dopuszczenie ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o podobnych parametrach co sąsiednia zabudowa szeregowa przy ulicy Orląt Lwowskich. Nowa zabudowa będzie stanowić element łączący pomiędzy tą zabudową a powstającymi w sąsiedztwie budynkami wielorodzinnymi. W północnej części planu objęto ochroną zadrzewienia o charakterze leśnym. Zostaną również wytyczone powiązania piesze, które zapewnią mieszkańcom wygodny dostęp do obiektów usługowych, terenów rekreacyjnych i przystanków komunikacji publicznej.

Celem sporządzenia planu Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 jest umożliwienie powstania minimum dwuoddziałowego przedszkola na terenie gdzie obecnie funkcjonuje punkt przedszkolny, co wiąże się z koniecznością modyfikacji granic strefy zieleni do utrzymania lub wprowadzenia tak, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Jednostka urbanistyczna Zakoniczyn Łostowice, w której znajduje się obszar planu, to jedna z najdynamiczniej rozwijających się części miasta o stosunkowo młodej społeczności. Stąd realizacja planu stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na funkcje z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi.

Informacji udziela projektant
Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-43-51 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono ich dokładne lokalizacje.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link do dyskusji

Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich

6.07.2021

1700

Link

Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32

7.07.2021

1700

Link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5.
Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 26 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 26 lipca 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego