Projekt planu

Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich

Nr planu
1852
Autor
Magdalena Olejnik
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,62 ha, położony jest w południowym rejonie dzielnicy Ujeścisko pomiędzy ulicami Łódzką, Świętokrzyską i Orląt Lwowskich.

Obecnie w miejscu byłych obiektów magazynowo-składowych prowadzone są prace budowlane. W granicach planu znajdują się również niezainwestowane działki. Grunt w większości stanowi własność lub jest w użytkowaniu wieczystym spółek.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon Góry Kozaczej w mieście Gdańsku z 2010 roku (plan numer 1831). Ustalenia planu przeznaczają tereny pod różnorodne formy zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Plan umożliwia wprowadzenie zarówno zabudowy jednorodzinnej, poprzez ekstensywną – do czterech mieszkań, aż po wielorodzinną we wschodniej części. Ponadto na dominującej części obszaru ustalone zostały obowiązkowe usługi, stanowiące 50% powierzchni użytkowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy z zabezpieczeniem pomieszczeń pod lokalizację filii biblioteki. Usytuowanie biblioteki w terenie mieszkaniowo-usługowym będzie odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie okolicznych mieszkańców, co zapewni im stały dostęp do świadczonych przez bibliotekę usług i przedsięwzięć kulturalnych. Jest to zgodne z celami strategicznymi Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta i realizowanymi poprzez Program Operacyjny – Kultura i Czas Wolny.

Równocześnie celem planu jest zniesienie minimalnego 50% udziału funkcji usługowej dla działek położonych przy ulicy Łódzkiej i Świętokrzyskiej.

W części zachodniej zakłada się dopuszczenie ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Będzie ona stanowić element łączący pomiędzy istniejącą tkanką mieszkaniową jednorodzinną (zlokalizowaną poza granicami planu) a realizowaną inwestycją wielorodzinną w sąsiedztwie. Parametry urbanistyczne zostaną ustalone w taki sposób, aby umożliwić realizację zabudowy wpisującej się w kameralny charakter otoczenia, co wraz z wytyczeniem sieci powiązań pieszych dla przedmiotowego terenu zapewni mieszkańcom tego rejonu wysoki standard zamieszkiwania oraz dogodny dostęp do usług i komunikacji miejskiej.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu występują grunty leśne, które zostały już przeznaczone na cele nieleśne w procedurze sporządzania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon Góry Kozaczej w mieście Gdańsku z 2010 roku (numer planu 1831).

 

 

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVII/360/19 z dnia 2019-11-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVII/360/19 z dnia 2019-11-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj