3 września w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne dotyczące dwóch projektów planów miejscowych: Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej i Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej.

W dyskusji publicznej na temat projektu planu Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej wzięła udział jedna osoba. Uczestniczkę dyskusji interesowały głównie zagadnienia dotyczące historii, stanu właścicielskiego i parametrów zabudowy istniejącej już na tym terenie. Odnośnie zapisów projektu planu uczestniczka dyskusji nie wniosła zastrzeżeń. Pytania dotyczyły natomiast m.in. wysokości przyszłej zabudowy. Projektanci wyjaśnili, że ustalona maksymalna wysokość zabudowy wynosi 25 m. Z uwagi jednak na bliskość portu lotniczego zabudowa przekraczająca 6,5 m będzie wymagać od inwestora wykonania ekspertyzy, uzgodnionej z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, dotyczącej możliwego wpływu zabudowy na infrastrukturę lotniska. Uczestniczka pytała także o przewidziane wycinki drzew. Na terenie objętym projektem planu miejscowego nie ma drzew – teren w większości jest zagospodarowany, pozostałą część zajmują nieużytki i roślinność hydrogeniczna (związana ze środowiskiem wodnym). W trakcie dyskusji padły również pytania dotyczące układu transportowego. Z uwagi na to, że okoliczne tereny w sporej części pozostają niezagospodarowane, a ul. Słowackiego posiada duże rezerwy przepustowości, na etapie sporządzania projektu planu miejscowego analiza transportowa nie została sporządzona. Inwestor będzie zobowiązany do wykonania szczegółowych analiz obciążenia ruchem istniejącego układu transportowego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Tematem poruszonym podczas spotkania były także miejsca parkingowe – ich liczba i forma. W projekcie planu zostały ustalone wskaźniki miejsc parkingowych określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Ich forma – parkingi lub garaże – zostanie określona w projekcie budowlanym. 

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej zgromadził czworo uczestników dyskusji. Zainteresowanie zebranych wzbudził zapis dopuszczający funkcję zamieszkania zbiorowego na terenie, na którym znajduje się Zespół Szkół Specjalnych nr 2. W projekcie planu przeznaczenie terenu zostało rozszerzone m.in. o funkcję zamieszkania zbiorowego w celu ewentualnej adaptacji budynku na cele noclegowe (np. internat czy hotel). Uczestnicy dyskusji wyrazili również obawę o wzrost natężenia ruchu samochodowego w okolicy, zwłaszcza po wprowadzeniu nowych funkcji związanych z oświatą i ochroną zdrowia oraz po umożliwieniu dodatkowego dostępu do terenu Zespołu Szkół Specjalnych od strony ul. Wąsowicza. Projektanci wyjaśnili, że dodatkowy dostęp drogowy ma usprawnić i ułatwić dojazd do szkoły, który obecnie przebiega ciągiem pieszo-jezdnym (poza granicami planu). To rozwiązanie nie powinno natomiast przyczynić się do zwiększenia ruchu samochodowego w tym rejonie. Podczas dyskusji rozmawiano także na temat ochrony istniejącej zieleni. Na terenie, na którym może powstać żłobek, w projekcie planu ochroną objęto grupę drzew w pobliżu ul. Wita Stwosza 23 i 23a (zieleń do utrzymania lub wprowadzenia oraz zachowanie cennego drzewostanu). Dodatkowo ustalono dwa szpalery drzew do wprowadzenia. Uczestnicy dyskusji pytali o drzewa, których nie obejmują te zapisy. Projektanci wyjaśnili, że w planie miejscowym zalecono maksymalne zachowanie drzewostanu na tym terenie.     

Wyłożenie planów – do 30 września

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 września 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/firoga-rejon-tzw-doliny-krzemowej, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-ulic-stanislawa-wasowicza-i-kaszubskiej oraz http://bip.brg.gda.pl/.  

Zgłaszanie uwag – do 14 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 października 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..    

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl