We wtorek 14 stycznia 2020 roku, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Aniołki w rejonie ulic Jana Dantyszka i Dębowej. W dyskusji wzięło udział 38 osób, w tym radni dzielnicy.

Teren znajdujący się w granicach projektu planu jest niezagospodarowany. Celem przystąpienia do prac planistycznych było dopuszczenie na tym obszarze wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Projekt planu zakłada zabudowę wolnostojącą, dla której określono wytyczne dotyczące m.in. gabarytów, kształtu i nachylenia dachów (dopuszczono dwu- i wielospadowe, wykluczono dachy mansardowe i płaskie). Teren objęty projektem planu podzielono na wewnętrzne obszary i na każdym z nich wprowadzono zapisy dotyczące wysokości nowej zabudowy (13,5m i 10,5m), wprowadzono też ograniczenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i długości elewacji.

Po pierwszym wyłożeniu projektu w styczniu 2019 roku wprowadzono m. in. zmiany: obniżono maksymalną dopuszczalną wysokość (zrezygnowano z wysokości budynków wynoszącej 16,5m) oraz zmniejszono intensywność zabudowy.

Przychylając się do głosu mieszkańców zmieniono również usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż południowo-wschodniej granicy planu. Ponadto wszystkie linie zabudowy w planie dotyczą podziemnych części budynków.

Dodatkowa zmiana dotyczy sugestii części mieszkańców, aby nawiązać do istniejącego układu urbanistycznego ul. Dantyszka. W związku z tym wprowadzono zasadę kształtowania krajobrazu, polegającą na domknięciu osi ulicy Dantyszka budynkiem w formie akcentu kompozycyjnego.

Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące funkcji przyszłej zabudowy, usytuowania budynków, ukształtowania terenu oraz uciążliwości związanych z realizacją inwestycji. Poruszano także temat procedury planistycznej oraz ogólne zagadnienia dotyczące rozwoju obszarów miejskich i powstających na tym tle konfliktów społecznych.

Mieszkańcy ulic Dantyszka i Dębowej zwracali uwagę na zły stan infrastruktury w okolicy. Wyrażono obawy związane z nadmierną eksploatacją dróg osiedlowych, których stan techniczny jest niezadowalający. Zwracano uwagę m.in. na hałas i wibracje, wywoływane przez ruch ciężkiego sprzętu obsługującego budowę pobliskiej hali sportowej.

Ponadto mieszkańcy postulowali o zmniejszenie wysokości zabudowy dla całego terenu do 10,5 metra oraz utrzymanie charakteru zabudowy z obowiązującego planu – zabudowa jednorodzinna. Ponadto zgłaszali postulat o wyłączenie z dopuszczonych usług budynków zamieszkania zbiorowego.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany na stronie brg.gda.pl, niezwłocznie po sporządzeniu.

Wyłożenie planu – do 31 stycznia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia 2020 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ulic-jana-dantyszka-i-debowej

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 lutego 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.