20 marca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej oraz Barniewice – rejon ulic Nowy Świat i Penelopy.

W dyskusji na temat projektu planu Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej wzięło udział trzynaście osób. Zebranych interesowały różnice pomiędzy ustaleniami planu obowiązującego a projektem planu (w zachodniej części terenu). Dotyczą one przede wszystkim gradacji form zabudowy, od maksymalnie czterech mieszkań w budynku, przez sześć, po dwanaście i więcej. Projektanci wyjaśnili, że zmiany wynikają m.in. z aktualizacji przepisów prawa budowlanego i mają na celu zachowanie ładu przestrzennego. Przedstawicielka dewelopera prowadzącego inwestycję we wschodniej części terenu przedstawiła kilka kwestii związanych z realizacją kolejnych etapów budowy. Jedną z nich jest konieczność zasadzenia drzew w obrębie parkingów. Zapis ten wprowadzono m.in. w celach estetycznych. Przedstawicielka dewelopera prosiła także o wyjaśnienie powodu, dla którego szerokość ciągów pieszych określono na 3 m. Wymóg ten ma zapewnić wygodę osób korzystających z tych połączeń. Rozmawiano także o rodzajach materiałów pokryciowych dopuszczonych w projekcie planu. Dewelopera interesował również zapis dotyczący zapewnienia miejsc dla rowerów w budynkach mieszkaniowych. Przedstawiciel działkowców pytał z kolei o zabezpieczenie terenu pod drogę, której kontynuacja ma przebiegać przez ogródki działkowe, znajdujące się poza obszarem objętym planem. Projektanci wyjaśnili, że zachowanie rezerwy terenu przeznaczonego na drogę jest niezbędne. W momencie, gdy obok powstanie nowa zabudowa, konieczne będzie zapewnienie jej obsługi drogowej. Poruszono również kwestię nowych podziałów geodezyjnych, uwzględniających rzeczywiste użytkowanie gruntów przez Rodzinne Ogrody Działkowe i aktualność map do celów planistycznych. Właściciel funkcjonującego skupu złomu pytał o możliwość kontynuacji swojej działalności w świetle przepisów zawartych w projekcie planu, wykluczających tego rodzaju usługi. Projektanci wytłumaczyli, że zgodnie z prawem w takiej sytuacji działalność może być kontynuowana, jeżeli jednak zostanie przerwana, jej wznowienie nie będzie możliwe. Mieszkańcy terenów znajdujących się w pobliżu poligonu ćwiczeniowego straży pożarnej poruszyli też tematy wybiegające poza kwestie planistyczne. Skarżyli się na uciążliwości wynikające z sąsiedztwa – hałasy dobiegające w godzinach wieczornych. Zieleń, która zostanie zasadzona w pobliżu, ma zasłonić nieestetyczne obiekty, ale nie zapewni ochrony akustycznej. Sprawę warto natomiast zgłosić do odpowiednich służb. 

W dyskusji na temat projektu planu Barniewice – rejon ulic Nowy Świat i Penelopy  wzięła udział jedna osoba, która po wysłuchaniu prezentacji nie przedstawiła pytań.   

Wyłożenie planów – do 29 marca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 marca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/zabornia-rejon-ulic-cedrowej-i-czeresniowej, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/barniewice-rejon-ulic-nowy-swiat-i-penelopy oraz na http://bip.brg.gda.pl/.   

Zgłaszanie uwag – do 12 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 12 kwietnia 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.