7 lutego 2019 roku w godzinach od 17:00 do 18:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24; w sali nr 408 odbędzie się otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji w celu omówienia projektu uchwały, a także wyrażenia przez interesariuszy uwag, opinii i propozycji składanych ustnie do protokołu.

Konsultacje społeczne dotyczą zmiany uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.

Celem konsultacji jest zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem zmiany ww. uchwały dotyczącej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zebranie uwag, opinii i propozycji.

Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz formularz konsultacyjny będą dostępne w podanym okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.

Więcej informacji na ten temat: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/775-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-nazewnictwa-obszarow-rewitalizacji.