Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazewnictwa obszarów rewitalizacji i zdegradowanych. Zmiana jest niezbędna dla spełnienia wymogów określonych w ustawie o rewitalizacji. Konsultacje będą trwały od 31 stycznia do 1 marca. 7 lutego odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne.

26 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Wyznaczono wówczas osiem obszarów zdegradowanych: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię, Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno – osadę rybacką, Przeróbkę Mieszkaniową oraz Angielską Groblę. Spośród nich do rewitalizacji wskazano cztery: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunię. Podjęcie uchwały poprzedzono sporządzeniem diagnozy („Delimitacja obszarów zdegradowanych 2015”) potwierdzającej spełnienie przez obszary zdegradowane i rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia. Następnie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały. Kolejnym krokiem było sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 r. 

Aktualnie jest przygotowywany projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Celem zmiany jest ujednolicenie stosowanego nazewnictwa zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz powszechną praktyką. W wyniku wprowadzenia zmiany tereny dotychczas nazywane obszarami rewitalizacji i zdegradowanymi będą określane mianem podobszarów rewitalizacji (wchodzących w skład jednego obszaru rewitalizacji) oraz podobszarów zdegradowanych (wchodzących w skład jednego obszaru zdegradowanego). Stosowane w ich nazwach słowo „obszar” zostanie zastąpione słowem „podobszar”. Granice podobszarów pozostaną bez zmian. Korekta nazewnictwa zostanie uwzględniona w Gminnym Programie Rewitalizacji

Konsultacje społeczne 

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. będą trwały konsultacje społeczne (zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji). W tym czasie w punkcie konsultacyjnym Biura Rozwoju Gdańska w pokoju 7a na parterze (adres: Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) w godz. 7:30-15:30 można ustnie składać uwagi, opinie i propozycje dotyczące zmiany. Można je także przesyłać w formie pisemnej (na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Poniżej został zamieszczony formularz konsultacyjny do pobrania i wypełnienia.

7 lutego w godz. 17-18 w Biurze Rozwoju Gdańska (sala 408, IV piętro, budynek z windą i podjazdem) odbędzie się spotkanie otwarte, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały. 

Obwieszczenie o konsultacjach: https://bip.brg.gda.pl/rewitalizacja/konsultacje-w-sprawie-zmiany-uchwaly-dotyczacej-wyznaczenia-obszarow-zdegradowanych-i-obszarow-rewitalizacji