OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr XIII/330/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do w/w Studium, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.