25 stycznia, podczas XLVII sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dziewięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Siedem dotyczyło uchwaleń planów miejscowych, jedna przystąpienia, jedna odstąpienia od sporządzenia planu.

Uchwały zostały przedstawione podczas sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Nowe plany miejscowe będą obejmować tereny położone na Dolnym i Głównym Mieście, Matarni, Klukowie, Brętowie i Zakoniczynie. Zapisy w nich zawarte pozwolą m.in. na wsparcie procesów rewitalizacyjnych, zachowanie ciągłości utrzymania zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, budowę obiektów logistycznych i rozbudowę szkoły sportowej.  Podczas XLVII sesji Rada przystąpiła też do sporządzenia planu na Zamczysku, który umożliwi powstanie nowej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz odstąpiła od sporządzenia planu Młodego Miasta w rejonie traserni.

Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś

Na obszarze objętym projektem planu znajduje się budynek biurowy (dawna fabryka Gdańskiego Monopolu Tytoniowego). Większa część pozostałego terenu została niedawno oczyszczona z zabudowy i przygotowana do zainwestowania. Jedynie po stronie południowej znajdują się niewielkie obiekty. Celem sporządzenia planu jest wsparcie procesów rewitalizacyjnych na Dolnym Mieście. Ma temu służyć weryfikacja ustaleń planistycznych. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy pozwoli na racjonalne wykorzystanie terenu na cele mieszkaniowo-usługowe (przede wszystkim biurowe). Nowa zabudowa uzupełni południową pierzeję ulicy Łąkowej i wprowadzi ład przestrzenny w tym rejonie. Zmiany te jednocześnie przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy i poprawy wizerunku dzielnicy. W projekcie planu szczegółowo ustalono obowiązujące linie zabudowy. Ustalono też oś kompozycyjną łączącą ul. Łąkową z Redutą Dzik, którą zaproponowano podkreślić szpalerem drzew. Od strony ul. Łąkowej określono wymogi dla pierzei eksponowanych (m.in. wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi oraz zastosowanie przeszkleń i oświetlonych witryn na parterze). Pomiędzy ul. Łąkową a terenami rekreacyjnymi nad Opływem Motławy ustalono obligatoryjny ciąg pieszo-jezdny. Cały teren objęty projektem planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W związku z tym do jego ustaleń wprowadzono liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.

 Matarnia rejon ulicy Jesiennej

Projekt planu obejmuje teren pokryty zielenią urządzoną  w układzie zespołu dworsko-parkowego Matarnia, który jest wpisany do rejestru zabytków. W południowo-zachodniej części znajduje się budynek dworu, w którym jest prowadzona działalność usługowo-lecznicza Stowarzyszenia Monar. Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia działki na zabudowę usługową (bez możliwości nowej zabudowy) z zielenią towarzyszącą (która ma zajmować co najmniej 70% powierzchni): związaną z ochroną zdrowia i pomocą społeczną oraz edukacją publiczną, co w konsekwencji ma umożliwić przekazanie praw własności działki Skarbu Państwa stowarzyszeniu. Zmiana ta ma na celu zachowanie ciągłości utrzymania zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na terenie, który do tej pory był utrzymywany dzięki staraniom pensjonariuszy ośrodka.

Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II

Obszar, który został objęty projektem planu, w większości jest niezabudowany i pokryty roślinnością. W jego południowo-wschodniej części są zlokalizowane dwa budynki mieszkalne. Celem zmiany planu jest zwiększenie maksymalnej powierzchni pokrycia działki zabudową. Korekta tego parametru umożliwi lokalizację w niedalekim sąsiedztwie przystanku PKM Port Lotniczy obiektów logistycznych wymagających większej powierzchni zabudowy. Realizacja ustaleń planu sprawi, że będą mogły powstać nowe miejsca pracy i nastąpi ożywienie gospodarcze w tej okolicy. Nowa zabudowa, która może powstać dzięki zmienionym zapisom, uzupełni strukturę i program funkcjonalny Klukowa.

Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej

Projekt planu obejmuje teren niezabudowany. W jego wschodniej części mieści się szalet miejski oraz wiata śmietnikowa. Wzdłuż ul. Św. Ducha znajdują się przedproża, a teren po stronie południowej jest użytkowany jako parking. Cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Projekt planu został sporządzony w celu zmiany wymogów parkingowych dla nowych inwestycji, co jest podyktowane wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp Śródmieście - rejon Głównego Miasta, co do karty terenu 012 w części dotyczącej parkingów. Unieważniony został zapis: „W przypadku, kiedy z powodów technicznych lub innych nie można miejsc parkingowych zapewnić na terenie nieruchomości należy wykazać się prawem własności do odpowiedniej liczby miejsc w parkingach kubaturowych na terenie Śródmieścia”. W wyniku unieważnienia zapisu inwestor został zobligowany do realizacji wymaganej w planie liczby miejsc parkingowych na terenie swojej nieruchomości. W historycznym układzie zabudowy to zadanie jest niemożliwe do realizacji. W projekcie planu ustalono m.in. obowiązujące linie zabudowy i szczegółowe regulacje dotyczące parametrów zabudowy. 

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II

Obszar objęty projektem planu jest niewielki, jego powierzchnia wynosi ok. 1600 m2. Na terenie tym znajdują się zabudowania, które obecnie nie są użytkowane i pozostają w złym stanie technicznym. Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie możliwości inwestycyjnych poprzez zniesienie zakazu podziałów wtórnych działek (w planie obowiązującym podziały są niedozwolone ze względu na zapisy o ochronie konserwatorskiej). Ponadto zakłada się zniesienie zakazu lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to możliwe w związku ze zmianą przepisów dotyczących lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie lasów. W planie ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową z możliwością realizacji mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością lub lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego (np. hoteli) przy stosunkowo niskiej intensywności i wysokości zabudowy. Parametry zabudowy mają ściśle nawiązywać do sąsiednich zabudowań, co pozwoli zachować skalę i charakter tej części Brętowa. Nowa zabudowa uzupełni strukturę funkcjonalno-przestrzenną osiedla. W związku z wysokim natężeniem poziomu hałasu na ul. Słowackiego przewidziano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,47 ha. Na tym terenie znajduje się zespół budynków Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Olimpijczyk”. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy obiektów o salę gimnastyczną oraz budowa dodatkowego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Inwestycja pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej placówki i na podniesienie standardu zagospodarowania oraz wypełnienie obszaru zlokalizowanego wewnątrz terenu zainwestowanego, dobrze obsłużonego komunikacyjnie i infrastrukturalnie. W planie wprowadzono zmianę przeznaczenia terenu z mieszkaniowo-usługowego na usługowe oraz intensyfikację parametrów urbanistycznych. Nowa zabudowa ma nawiązywać do istniejących budynków. 

Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II  

Na terenie objętym projektem planu jest prowadzona produkcja przemysłowa związana z dostępem do wody. Znajdują się na nim głównie hale produkcyjne. Część obszaru zajmują place wykorzystywane do montażu wielkogabarytowych elementów metalowych oraz place składowe. Celem sporządzenia mpzp jest weryfikacja ustaleń planu obowiązującego w celu umożliwienia m.in. budowy hali produkcyjno-usługowej o wysokości większej niż ustalona w obowiązującym planie miejscowym. W projekcie podtrzymano przeznaczenie terenu pod funkcję produkcyjno-usługową. Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, co pozwoli swobodnie kształtować układ przyszłej zabudowy, uwzględniając także to, aby od strony ciągów komunikacyjnych możliwe było maksymalnie efektywne wykorzystanie terenu o funkcji produkcyjno-usługowej. Plan swoimi ustaleniami nie ingeruje więc w sposób rozmieszczenia przyszłej zabudowy, a parametry jej kształtowania (formę oraz gabaryty) ustala przy uwzględnieniu stanu zabudowy istniejącej oraz potencjału rozwojowego terenu i obecnych standardów przemysłu stoczniowego. 

Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni

Obszar opracowania jest zlokalizowany w rejonie dawnej traserni Stoczni Gdańskiej i pochylni stoczniowych. Plany, które obowiązują na tym terenie, ustalają funkcję usługową oraz produkcyjno-usługową, a także strefę ochrony ekspozycji ściany szczytowej budynku traserni (z napisem „Stocznia Gdańska”), ograniczając maksymalną wysokością zabudowy do 12 m. Pierzeja o wysokości 12 m mogłaby przesłonić trasernię i sprawić, że napis „Stocznia Gdańska” byłby widoczny wyłącznie z kładki nad torami. Poza strefą ochrony ekspozycji obowiązujący plan miejscowy nie ustala maksymalnej wysokości zabudowy, co pozwala na lokalizację obiektów przesłaniających widok na dominujące w krajobrazie dźwigi Kone. W projekcie planu Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni zawarto całkowity zakaz zabudowy przed budynkiem traserni. Ten zapis umożliwiłby utworzenie trapezowego otwarcia widokowego na historyczny budynek oraz urządzenie placu integrującego przestrzeń przemysłową z tkanką miejską i eksponującego dziedzictwo stoczni (trasernię, pomnik poświęcony ofiarom pożaru hali widowiskowej, dźwigi). Projekt dopuszczał zwiększenie wysokości budynków przylegających do placu do 60 m, natomiast w części południowej maksymalną wysokość zabudowy ograniczał do 30 m. Zakładał też poszerzenie rezerwy terenowej pod rozbudowę ulicy Jana z Kolna. Od czerwca 2015 r. projekt mpzp Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni był czterokrotnie przedstawiany Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Pomimo wprowadzonych modyfikacji oraz złożonych wyjaśnień, a także uchylenia decyzji PWKZ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konserwator podtrzymał decyzję o odmowie uzgodnienia projektu. Wniósł m.in. o odwzorowanie strefy ochrony ekspozycji - zgodnie z obowiązującym planem miejscowym - z dopuszczeniem zabudowy o ograniczonych gabarytach w granicach strefy, co koliduje z zapisami sporządzanego planu. Z powodu braku możliwości uzgodnienia projektu planu z PWKZ dalsze jego procedowanie jest niecelowe. 

Zamczysko rejon ulicy Rycerskiej

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym znajduje się w Śródmieściu Historycznym. Teren ten w większości jest niezainwestowany. Jego północno-wschodnią część zajmuje zieleń miejska z ciągiem pieszym równoległym do kanału Raduni. Zgodnie z ustaleniami planów obowiązujących, większość obszaru objęta granicami przystąpienia jest przeznaczona na funkcje wydzielone chronione (skansen archeologiczny), a pozostała – na układ drogowy oraz zieleń. 31 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XLII/1168/17, w której zadeklarowała wolę przeprowadzenia zmiany obowiązującego planu i przeznaczenia obszaru na cele Oddziału Głównego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Na Zamczysku ma powstać nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb zwiedzających, łączący funkcję muzealną oraz edukacyjną. W obiekcie ma być prezentowana stała ekspozycja na temat historii Gdańska, a także wystawy czasowe, mają w nim też być organizowane warsztaty, debaty, fora obywatelskie oraz laboratorium miejskie.