Podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Gdańska, odbywającej się 25 kwietnia  2017 roku, przegłosowano m.in. dziewięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jedna z nich dotyczyła Gminnego Programu Rewitalizacji, dwie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sześć - przystąpienia do sporządzenia.

W pierwszej kolejności Radni przyjęli Gminny Program Rewitalizacji, przygotowywany przez Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego od ponad roku (więcej na ten temat tutaj). Następnie Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, przedstawiła uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Budowa boiska lekkoatletycznego oraz nowa szkoła i przedszkole
Uchwalony przez Radnych plan Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31a - teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, pozwoli zrealizować inwestycję polegającą między innymi na wprowadzeniu obiektów sportowych o sztucznej nawierzchni (np. boisko lekkoatletyczne), o co wnioskowała Rada Dzielnicy. Z kolei nowy plan dla Zaspy Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II dopuszcza lokalizację szkoły oraz przedszkola na terenie gminnym, znajdującym się w obszarze planu.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
Po uchwaleniu dwóch nowych planów dla Gdańska, Radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzenia sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe plany pozwolą m.in. na zabudowę usługową związaną z ochroną zdrowia czy lepsze zagospodarowanie terenów położonych w okolicy przystanku PKM Brętowo.

Nowy Port - Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej
Głównym celem przystąpienia do sporządzenia planu jest weryfikacja ustaleń planów obowiązujących dla przedmiotowego obszaru, szczególnie w zakresie projektowanych w tym rejonie dróg oraz w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecna koncepcja obsługi drogowej zakłada bardziej racjonalne (ze względu na własność gruntów i potrzeby komunikacyjne) przeprowadzenie projektowanych w tym rejonie dróg i umożliwi częściowe uwolnienie gruntów prywatnych rezerwowanych do tej pory w planach pod projektowane drogi.

Matarnia rejon ulicy Jesiennej
Podjęcie planu umożliwi przeznaczenie działki o numerze 205/9 obręb 25 na zabudowę usługową  związaną z ochroną zdrowia, pomocą społeczną i edukacją publiczną, co ma w konsekwencji umożliwić przekazanie praw własności działki Stowarzyszeniu MONAR. 

Smęgorzyno, rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II
Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania w sposób umożliwiający wzmocnienie funkcji usługowej na terenach położonych po południowej stronie ulicy Kartuskiej, w rejonie ulicy Smęgorzyńskiej. Pierzeja ulicy Kartuskiej (ulica planowana obecnie w klasie ulicy głównej przyspieszonej), o funkcji biurowo-magazynowej, będzie stanowić barierę akustyczną dla przyszłej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.

Aniołki - rejon ulicy Wroniej
Plan podjęto w celu zachowania układu przestrzennego, proporcji, wysokości, gabarytów budynków, kształtujących sylwetę zespołu oraz dostosowania nowo powstających budynków, uzupełniających istniejącą tkankę, do historycznej kompozycji architektonicznej i urbanistycznej.

Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej
Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania w sposób umożliwiający zwiększenie intensywności zagospodarowania poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami.

Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo
Sukcesywna realizacja polityki miasta w zakresie intensyfikacji zabudowy w rejonie przystanków PKM jest podstawowym celem sporządzenia planu. Przewiduje się rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na terenie położonym w sąsiedztwie przystanku PKM Brętowo.