26 września 2019 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę nr XIV/304/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023.

Przypomnijmy, że Gminny Program Rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XXXVIII/1012/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku. Z kolei rok wcześniej, 28 kwietnia 2016 r., Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.

W dokumencie wprowadzono zmianę dotyczącą lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały zostać zrealizowane dwie placówki przeznaczone na cele społeczne. Obecnie przewidziano realizację tych dwóch zadań w nowym obiekcie, który ma powstać przy ul. Dworcowej 11.

Zmiany GPR-u wynikają także z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji i wytycznych sformułowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dotyczą one m.in. uwzględnienia działań realizowanych na obszarach rewitalizacji przez jednostki miejskie i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także uaktualnienia ram finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, został też skorygowany sposób nazewnictwa podobszarów rewitalizacji (więcej na ten temat). 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne przeprowadzono od 17 czerwca do 17 lipca 2019 roku. Z dokumentem można było się zapoznać w Biurze Rozwoju Gdańska, w siedzibach rad dzielnic: Nowy Port, Orunia-Święty Wojciech- Lipce oraz w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii. Od początku konsultacji społecznych projekt zmiany GPRu udostępniono także na stronach internetowych: www.brg.gda.pl oraz www.bip.brg.gda.pl.

W ramach konsultacji, 25 czerwca 2019 roku, przeprowadzono otwarte spotkanie informacyjne, gdzie zbierano ustne uwagi i propozycje. Ponadto uwagi zbierano w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w czasie udostępnienia projektu zmiany GPRu.

W sumie wpłynęło 6 formularzy z uwagami, w tym dwa po terminie. Żadna z uwag nie wymagała wprowadzenia zmian do dokumentu. Szczegółowe odniesienie się do uwag zawiera informacja podsumowująca konsultacje społeczne.

Opinie na temat projektu

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji projekt zmiany GPRu został przekazany do zaopiniowania odpowiednim organom i jednostkom, w tym Komitetowi Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji 24 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt. W wyniku rozpatrzenia uwag zawartych w opiniach organów i instytucji wprowadzono odpowiednie korekty. Zmiana GPRu jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i przepisami prawa.