25 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Zgodnie z nią, w nazwach obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wyraz „obszar” zostanie zastąpiony słowem „podobszar”. Granice podobszarów nie zmieniają się.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2016 r. uchwałą Rady Miasta Gdańska wyznaczono osiem obszarów zdegradowanych: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię, Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno – osadę rybacką, Przeróbkę Mieszkaniową oraz Angielską Groblę. Spośród nich do rewitalizacji wskazano cztery obszary: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunię. 

Uchwała z 25 kwietnia 2019 r. nie zmienia powyższego podziału ani wyznaczonych granic, dotyczy tylko dostosowania treści uchwały do zapisów ustawy o rewitalizacji (w zakresie nazewnictwa). Zgodnie z nią, gdański obszar zdegradowany składa się z ośmiu wyżej wymienionych podobszarów zdegradowanych. W skład obszaru rewitalizacji wchodzą natomiast cztery wyżej wymienione podobszary rewitalizacji. Stosowane w ich nazwach słowo „obszar” zostaje zatem zastąpione słowem „podobszar”. Granice nie ulegają zmianie. Korekta nazewnictwa zostanie uwzględniona w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

Gdański obszar rewitalizacji:

podobszar Biskupia Górka / Stary Chełm,

podobszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,

podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,

podobszar Orunia.