25 czerwca w Szkole Podstawowej nr 55 w Gdańsku w ramach przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji odbyły się warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Nowy Port. Spotkanie warsztatowe, będące częścią konsultacji społecznych, miało za cel poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dzielnicy oraz zidentyfikowaniu obszarów o największym potencjale i szansach rozwojowych.

 

Pomimo panującego upału i przygotowań do popołudniowego meczu reprezentacji Polski z drużyną Szwajcarii, warsztaty rewitalizacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Przybyło ponad 20 osób reprezentujących różne środowiska, grupy wiekowe i społeczne. Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele instytucji z terenu Nowego Portu oraz animatorzy lokalni, aktywnie zaangażowani w działania bezpośrednie na rzecz środowisk wymagających szczególnego wsparcia: aktywiści pracujący z dziećmi i trudną młodzieżą, przedstawiciele inicjatyw oddolnych, wspierających seniorów i osoby niepełnosprawne, organizatorzy spotkań sąsiedzkich i integracyjnych.

Warsztaty pozwoliły zidentyfikować potrzeby i problemy mieszkańców, z jakimi spotykają się oni na co dzień. Dyskutowano o potrzebie uporządkowania przestrzeni publicznej, poprawie infrastruktury służącej mieszkańcom, konieczności wzmocnienia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. Szukano również możliwych sposobów, dzięki którym proces rewitalizacji może być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczne oraz w jaki sposób można wykorzystać w procesie rewitalizacji istniejący potencjał społeczny.

Warsztatowa forma spotkania pozwoliła na bardzo aktywny udział wszystkich przybyłych mieszkańców, w tym na przekazanie różnych wizji rozwoju Nowego Portu. Mieszkańcy na przygotowanych mapach poglądowych dzielnicy wyznaczali miejsca, które powinny  w pierwszej kolejności być poddane procesowi rewitalizacji. Uwzględnili również ich funkcje rekreacyjne, integracyjne i możliwy do wykorzystania potencjał społeczny. W czasie prezentacji efektów pracy grup warsztatowych, wyłonił się katalog najpilniejszych do realizacji zadań, rekomendowany przez wszystkich uczestników spotkania, wsparty konkretnymi rozwiązaniami i sposobami realizacji określonych przedsięwzięć. W trakcie spotkania wywiązała się aktywna i gorąca dyskusja nad metodami realizacji poszczególnych zadań i konieczności włączania w nie mieszkańców, świadcząca o dużym potencjale tkwiącym w mieszkańcach dzielnicy i ich zaangażowaniu w chęci współuczestnictwa w kreowaniu pozytywnej zmiany Nowego Portu.

Warsztaty dostarczyły wielu odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku powinna zmierzać rewitalizacja tej dzielnicy, by w pełni spełnić i zaspokoić potrzeby mieszkańców oraz znaleźć metody rozwiązania największych problemów Nowego Portu. Sami uczestnicy spotkania nie tylko dowiedzieli się, jakie szanse rozwojowe niesie za sobą proces rewitalizacji ich dzielnicy, ale przede wszystkim mogli spotkać się, zintegrować, poznać osoby zaangażowane w działania społeczne na terenie Nowego Portu oraz zaplanować stworzenie przestrzeni dyskusji i działań na rzecz swojej dzielnicy. Podkreślili ponadto konieczność poprawy komunikacji między organizacjami pozarządowymi, działaczami lokalnymi w celu zwiększenia efektywności działań wszystkich zaangażowanych w ten proces podmiotów.

GPR – co dalej?

- Po zakończonych warsztatach, do końca sierpnia prowadzić będziemy wewnętrzne prace nad opracowaniem programu we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi. We wrześniu planujemy z kolei przeprowadzić konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci w celu promocji działań związanych z opracowaniem GPR-u, a najprawdopodobniej od października wyjdziemy do mieszkańców by konsultować zapisy programu – informuje Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście wyznaczyła Rada Miasta Gdańska na kwietniowej sesji. Więcej informacji:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rada-Miasta-wyznaczyla-obszary-do-rewitalizacji,a,52651