Informacja o wynikach procedury konkursowej, ogłoszonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 341/24, na realizację zadań w zakresie rewitalizacji społecznej podobszarów objętych Programem Rewitalizacji, zgodnie z załączonym raportem z oceny merytorycznej.

Więcej o konkursie