Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańsk. Jego zadaniem jest wsparcie działań społecznych oraz utrzymanie trwałości zakończonych działań w podobszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Konkurs jest zgodny z celami Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (Uchwała Nr XIV/304/19 z dnia 26.09.2019 r.) oraz założeniami Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku, tj. Uchwałą Nr LXIX/1769/23 RMG z dnia 26.10.2023 roku.

Projekty powinny mieścić się w terminie od marca do grudnia 2024 roku, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu. Na realizację zadań przewidziano w sumie 312 696 zł. Organizator konkursu nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

Termin składania ofert w systemie elektronicznym witkac.pl upływa 21 lutego 2024 roku (potwierdzenie papierowe należy złożyć do 22 lutego br.). Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w załączniku zamieszonym pod tekstem.