Gminny Program Rewitalizacji jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. W marcu tego roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do jego zmiany. W związku z tym Biuro Rozwoju Gdańska, jako jednostka koordynująca GPR, podjęło szereg działań mających na celu włączenie mieszkańców w proces aktualizacji dokumentu. Jednym z takich działań będą czerwcowe warsztaty, w trakcie których mieszańcy wypracują proponowane założenia programu.

Aktualizacja GPR ma zapewnić kontynuację rozpoczętych działań, jak i zainicjowanie nowych przedsięwzięć, które będą odpowiadały na potrzeby mieszkańców. W celu zebrania informacji na temat oczekiwań osób zamieszkujących rewitalizowane podobszary, Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało mające różną formę konsultacje. W kwietniu mieszkańcy mieli okazję włączyć się w proces poprzez odwiedzenie jednego z punktów konsultacyjnych, zorganizowanych we wszystkich czterech podobszarach. Tam każdy mógł złożyć swoje uwagi, sugestie i propozycje, zapisać je w ankiecie i zaznaczyć na mapie. Uruchomiona została także GEOANKIETA, która będzie aktywna do końca czerwca 2023 roku.

Na podstawie wstępnych wyników ankiet zaplanowano dalsze działania, czyli spacery badawcze. Trasy były wyznaczane w oparciu o miejsca wskazywane przez mieszkańców. Dotychczas przeprowadzono spacery w trzech podobszarach, 5 czerwca 2023 roku odbędzie się ostatni spacer – w Nowym Porcie, który zakończy tę część konsultacji.

Warsztaty dla mieszkańców

Kolejny etap to zaproszenie mieszkańców do aktywnego udziału w warsztatach, w trakcie których zostaną wypracowane propozycje założeń do aktualizowanego GPR. Uczestnicy, przy wsparciu moderatora i w oparciu o materiały z poprzednich etapów, przeanalizują najważniejsze potrzeby mieszkańców, a następnie wspólnie sformułują główne zadania. Efektem mają być spójne i możliwe do zrealizowania w rewitalizowanych podobszarach propozycje inwestycji i działań społecznych.

Terminy warsztatów:

  • 17 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Biskupia Górka i Stary Chełm
  • 17 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Orunia
  • 24 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Dolne Miasto
  • 24 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Nowy Port

ZAPISY NA WARSZTATY

Ważne informacje

Rekrutacja trwa od 1 do 11 czerwca 2023 roku. Na każdy z czterech warsztatów może zapisać się 40 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformuje osobny mail po zakończeniu rekrutacji.

Zakwalifikowane osoby niepełnoletnie będą musiały dostarczyć na warsztaty podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w spotkaniu, ewentualnie zgodę na udostępnianie wizerunku.

WZÓR ZGODY DO POBRANIA

Osoby zakwalifikowane na warsztaty będą miały możliwość złożenia podczas spotkania zgody na udostępnianie wizerunku.