Od 5 kwietnia do 6 maja Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadzało konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie korekty granic obszaru objętego rewitalizacją. Swoją opinię w tej sprawie mogli wyrazić wszyscy mieszkańcy Gdańska.

W ramach powyższych konsultacji 11 kwietnia 2022 roku miało miejsce otwarte spotkanie z mieszkańcami umożliwiające omówienie projektu uchwały oraz wyrażenie swoich oczekiwań i zastrzeżeń. Spotkanie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Ponadto uwagi, opinie i propozycje można było składać ustnie lub pisemnie w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej. Ze względu na zgłoszone uwagi i ich pozytywne rozpatrzenie konieczne jest uzupełnienie i przeformułowanie „Delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji” oraz powtórzenie konsultacji społecznych w późniejszym terminie. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.