Od 1 do 29 września w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostały udostępnione cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne również na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

 


Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00.

6 wrześniaJasień – rejon ul. Źródlanej    
21 wrześniaWrzeszcz Górny - rejon al. Zwycięstwa i ul. Konarskiego
27 wrześniaOliwa Górna – rejon Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
28 wrześniaOliwa Górna – rejon ul. Polanki 124A 

Czego dotyczą plany?


Jasień – rejon ul. Źródlanej
Centralna i wschodnia część obszaru objętego projektem planu obecnie pozostaje niezagospodarowana, zajmują ją głównie ugorowane pola uprawne. Jedyne zabudowania znajdują się w rejonie ulicy Źródlanej (domy jednorodzinne) oraz w sąsiedztwie ulicy Stężyckiej (pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne). Głównym celem sporządzenia planu było zarezerwowanie terenu pod niezbędny układ drogowy. Obecnie na tym obszarze brakuje podstawowego układu komunikacyjnego, na większości obszaru objętego opracowaniem nie ma też obowiązującego planu miejscowego, który mógłby zabezpieczyć rezerwy pod drogi publiczne. Kolejne budynki powstają na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, co w efekcie może nie tylko uniemożliwić realizację prawidłowego układu drogowego, ale także prowadzić do chaotycznego zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie planu miejscowego ma na celu zapobieżenie takiej sytuacji. W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Plan zakłada rozwój nieco intensywniejszej zabudowy wielorodzinnej w odległości do 300 m od osiedlowych ośrodków usługowych. Dalej planowane jest stopniowe zmniejszanie intensywności i wysokości zabudowy oraz ograniczanie jej typów – przez domy wielorodzinne z czterema mieszkaniami po jednorodzinne (w rejonie ulicy Źródlanej). Ponadto w projekcie planu północno-wschodnią część terenu przeznaczono na ogólnodostępną miejską zieleń urządzoną. Zaplanowany w tym miejscu park powstanie w pobliżu rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych, co pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia w tym rejonie dzielnicy Jasień. Dodatkowo w opracowaniu wyznaczono szereg ciągów pieszo-rowerowych, biegnących wzdłuż terenów atrakcyjnych krajobrazowo. Ciągi ułatwią mieszkańcom przemieszczanie się po okolicy; połączą nowe osiedla i parki z ośrodkami usługowymi i przystankami autobusowymi. Główny deptak będzie wiódł od terenów zbiorników wodnych (objętych w planie zielenią) do zaplanowanego parku i jednocześnie będzie stanowić bezpieczną drogę dzieci do szkoły.

Wrzeszcz Górny – rejon al. Zwycięstwa i ul. Konarskiego
Plan dotyczy obszaru, na którym dominuje zabudowa willowa o przeważającej funkcji usługowej. W północno-zachodniej części znajduje się działka, która obecnie pozostaje niezabudowana. Teren objęty granicami planu jest porośnięty cennym drzewostanem, na uwagę zasługuje pięknie utrzymana zieleń na działce Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest to jednocześnie obszar znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej. Celem sporządzenia planu była weryfikacja obowiązujących parametrów urbanistycznych pozwalająca na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych. Realizacja nowych inwestycji na tym obszarze jest zgodna z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. W opracowaniu skorygowano granice Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie: nieznacznie zmniejszono wielkość powierzchni biologicznie czynnej i zwiększono dopuszczalną powierzchnię zabudowy – zgodnie z założeniami kształtowania zabudowy usługowej zlokalizowanej w Centralnym Paśmie Usługowym. Zweryfikowano również zasady ochrony obiektów o walorach kulturowych i wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony zieleni istniejącej. Wprowadzone zapisy umożliwią realizację wniosku WSA dotyczącego budowy nowego obiektu (garażu z budynkiem gospodarczym). Pozwolą też na ekonomiczne zagospodarowanie niezainwestowanej działki prywatnej, gdzie jest planowany obiekt biurowy nawiązujący charakterem do sąsiedniej zabudowy historycznej w typie willowym. W trakcie procedowania planu uwzględniono postulat właściciela nieruchomości dotyczący zwiększenia intensywności zabudowy, co pozwoli na realizację garażu podziemnego dla planowanego budynku biurowego.

Oliwa Górna – rejon AWFiS
Granice planu w głównej mierze obejmują teren należący do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Wprowadzone w projekcie zmiany mają na celu usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego i poprawienie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych w rejonie AWFiS. Zamierzenie to zostanie osiągnięte dzięki wytyczeniu dwóch ulic łączących aleję Grunwaldzką i ulicę Czyżewskiego. Nowe drogi jednocześnie poprawią dostępność pieszą do lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz do przystanku SKM Żabianka. W projekcie planu na części terenu dopuszczono zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową o większej niż obecnie intensywności i wysokości. Te zmiany pozwolą na sprzedaż przez AWFiS terenów nieużytkowanych obecnie przez uczelnię, co zapewni lepsze warunki jej funkcjonowania. Przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zarazem pozwoli na uzupełnienie struktur miejskich, jest przy tym zgodne z polityką przestrzenną Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz). W opracowaniu zachowano przebieg istniejącego ciągu pieszego oraz wyznaczono nowe ciągi umożliwiające mieszkańcom korzystanie z atrakcyjnego terenu parkowego położonego w granicach uczelni. Ponadto w planie przewidziano objęcie ochroną wyróżniającego się drzewostanu i terenów zadrzewionych, co przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych na tym terenie.

Oliwa Górna – rejon ul. Polanki 124A
Teren objęty planem jest położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Całość jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Obszar jest w większości niezabudowany i pokryty zielenią nieurządzoną. Znajduje się na nim jedynie niewielki obiekt historyczny (kaplica cmentarna wpisana do rejestru zabytków) oraz dwa budynki usługowe, obecnie przejmowane przez instytucje publiczne. Zmiany wprowadzone w planie mają na celu umożliwienie budowy na działce prywatnej domu jednorodzinnego oraz na powiększenie parametrów zabudowy. W projekcie planu obok funkcji usługowej dopuszczono także mieszkaniową, kontynuując tym samym przeznaczenie i rzeczywiste zainwestowanie istniejące w tej części Oliwy. Prace nad planem miały na celu również poprawę wizerunku strefy wejściowej do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez zagospodarowanie zieleni nieurządzonej. Projekt planu ustala ochronę zadrzewionej skarpy oraz dwóch drzew flankujących historyczną kapliczkę cmentarną.

Zgłaszanie uwag – do 14 października
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 października 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.