Od 31 maja do 30 czerwca 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.  

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

 

      

Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

06 czerwca -  Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
20 czerwca - Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej

Czego dotyczą plany?

Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu po raz drugi, ponieważ na rysunku wskazano zalecane lokalizacje zjazdów z ulicy Barniewickiej do terenów sąsiadujących. Plan został podjęty w celu przeznaczenia działki położonej przy ulicy Prometeusza na cele zieleni urządzonej, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Osowa. Osiedle Osowa jest dynamicznie rozwijającą się jednostką z deficytem urządzonych terenów zielonych. Przedmiotowy teren, o pow. 2,5 tys. m2 (własność gminna), jest obecnie użytkowany jako skwer z placem zabaw oraz boiskami do gry w piłkę. Zmiana planu miejscowego z funkcji mieszkaniowo –usługowej na zieleń ogólnodostępną, odwzoruje stan faktyczny użytkowania terenu, zgodny z wnioskami oraz potrzebami mieszkańców. Ponadto zweryfikowano fragment układu drogowego - odcinek ulicy Junony ze skrzyżowaniem z ulicą Barniewicką.

Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej
Głównym celem sporządzenia planu jest podniesienie jakości istniejącej tkanki urbanistycznej zlokalizowanej w eksponowanej części dzielnicy Chełm, poprzez umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej tworzącej nową wartość architektoniczną. Zmiana  przeznaczenia  z  funkcji  usługowej  na  usługowo–mieszkaniową z  jednoczesnym ustaleniem warunków zabudowy umożliwiających nawiązanie do sąsiedniego zainwestowania umożliwi realizację zabudowy zgodnej z charakterem miejsca i z zamierzeniami Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm.

Zgłaszanie uwag – do 14 lipca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lipca 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.