Od 30 listopada do 30 grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.


Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

06 grudnia - Jasień w rejonie przystanku PKM

14 grudnia - Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej

15 grudnia - Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej

15 grudnia - Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej

20 grudnia - Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej

 

Czego dotyczą plany?

Jasień w rejonie przystanku PKM [nr planu 2346]
Celem sporządzenia planu jest weryfikacja obsługi komunikacyjnej obszaru objętego granicami planu, intensyfikacja zabudowy oraz ustalenie ośrodka usługowego w rejonie przystanku PKM Jasień w związku z realizacją trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Ponadto zweryfikowano przeznaczenia terenów położonych na zachód od potoku Jasień, w tym granice zieleni do utrzymania lub wprowadzenia.

Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej [nr planu 0312]
Celem sporządzenia planu jest weryfikacja zapisów planu obowiązującego, a w szczególności umożliwienie realizacji nowej zabudowy – trzech obiektów zaplecza plażowego zlokalizowanych przy wejściach nr 50, 48 i 46. Nowe budynki, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2 mieścić miałyby przede wszystkim toalety ogólnodostępne przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych, natryski i przebieralnie.

Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej [nr planu 1026]
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu uwzględnienia kilku uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska. Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest umożliwienie realizacji Głównego Punktu Zasilania Politechnika a tym samym spełnienie wniosku ENERGA Operator by zapewnić warunki przyłączenia do sieci Politechniki Gdańskiej, Akademii Medycznej (Centrum Medycyny Nieinwazyjnej) i Szpitala Swissmed. Nowy plan zapewnieni prawidłowe funkcjonowanie, rozwój oraz bezpieczeństwo energetyczne sąsiedztwa. Zweryfikowany został również układ komunikacyjny w granicach opracowania planu w powiązaniu z zewnętrznym układem drogowym oraz na nowo zdefiniowano sposób zagospodarowania terenu, który jest mało zainwestowany, a posiada potencjał i walory rozwojowe.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej [nr planu 2243]
Celem sporządzenia planu jest dopuszczenie bardziej zwartej zabudowy bliźniaczej oraz wielorodzinnej w pierzejach zabudowy projektowanej ulicy zbiorczej. Parametry zabudowy zostaną nieznacznie podwyższone, w tym intensywność zabudowy. Ponadto w planie określono zasady dostępności drogowej z projektowanej ulicy zbiorczej tzw. Nowej Inżynierskiej.

Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej [nr planu 0313]
Celem sporządzenia planu jest weryfikacja ustalonego przeznaczenia oraz obowiązujących parametrów urbanistycznych, a w szczególności umożliwienie realizacji nowej zabudowy w miejsce istniejących pawilonów. Nowy, stały obiekt zlokalizowany po wschodniej stronie wejścia na molo mieścić miałby całoroczne Centrum Ratownictwa Wodnego, powiększoną toaletę publiczną oraz lokal gastronomiczny. Umożliwienie realizacji nowej zabudowy pozwoli na uzyskanie obiektu o większej powierzchni użytkowej i lepszym standardzie.

Zgłaszanie uwag – do 16 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 16 stycznia 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.