27 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. W dyskusji wzięło udział siedemnaście osób.

Zapisy planu miejscowego umożliwiają realizację na terenie, który obecnie jest niezagospodarowany, m.in. parku, krytej pływalni, lodowiska i drogi w standardzie ulicy miejskiej. Park retencyjno-rekreacyjny miałby powstać wokół naturalnego zbiornika wodnego. Na ograniczonym fragmencie terenów zieleni dopuszczono lokalizację wybranych usług – m.in. gastronomii lub edukacji pozaszkolnej. Na terenie parku zostało także przewidziane miejsce na boisko wielofunkcyjne. Uczestnicy dyskusji nie wyrazili zastrzeżeń, co do tych zapisów. Pytano o przewidzianą dostępność parku dla rowerzystów. Projektanci wyjaśnili, że zaplanowano trasy rowerowe okalające park, zieleń będzie więc dostępna dla rowerzystów z każdej strony. Dyskusja skoncentrowała się natomiast wokół terenu, który w projekcie planu został przeznaczony na funkcję mieszkaniowo-usługową. Część zebranych proponowała, aby ten teren prywatny został wykupiony przez Miasto. Miałby w efekcie powiększyć powierzchnię planowanego parku. Wśród uczestników dyskusji byli też zwolennicy powstania zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ale o niższych, niż to przewiduje projekt planu, parametrach. Ponadto zwracano uwagę na niewystarczający układ transportowy w tej części miasta. Projektanci wyjaśnili, że układ transportowy został już zaplanowany. Poszczególne projekty obecnie znajdują się na różnych etapach realizacji (dla części są opracowywane projekty budowlane lub jest uzyskiwane pozwolenie na budowę, są też projekty w trakcie prac budowlanych). Realizacja części układu drogowego będzie też należeć do obowiązków poszczególnych inwestorów (na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych). W trakcie spotkania pytano też o dostępność miejsc w szkołach i przedszkolach dla nowych mieszkańców. Placówki te również zostały już zaplanowane, w planach miejscowych są zapewnione rezerwy terenu pod oświatę, a Miasto sukcesywnie realizuje obiekty przedszkolne i szkolne. 

Wyłożenie planu – do 30 sierpnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 sierpnia 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/zakoniczyn-w-rejonie-ulicy-aleksandra-dulin-a oraz http://bip.brg.gda.pl/.  

Zgłaszanie uwag – do 13 września 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 września 2019 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl