20 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza. Wzięło w niej udział dwadzieścia pięć osób.

Jednym z tematów, które podjęli uczestnicy wtorkowej dyskusji, było zagospodarowanie parku Jar Wilanowski (przeznaczonego pod zieleń urządzoną).  Projektanci wyjaśnili, że na terenie rekreacyjnym mogą powstać w ograniczonym zakresie: budynki zaplecza szatniowo-sanitarnego, toalety oraz obiekty obsługujące użytkowników, niewymagające pozwolenia na budowę. Jedynie we wschodniej części parku, w pobliżu ul. Madalińskiego, umożliwiono realizację np. restauracji, domu kultury czy wypożyczalni sprzętu turystycznego. Na terenie Jaru Wilanowskiego dopuszczono również parking, który zdaniem uczestników spotkania jest zbędny w tym rejonie. Projektanci wyjaśnili, że parking (na maksymalnie 60 miejsc) byłby przeznaczony do obsługi parku. Z parkingu korzystałyby osoby odwiedzające Jar Wilanowski, nie tylko okoliczni mieszkańcy. Podczas spotkania padły pytania o sąsiadujący z parkiem od strony wschodniej teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W projekcie planu na tym obszarze, objętym Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie, nieznacznie podwyższono parametry zabudowy. Zapewniono przy tym wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej i ochronę istniejącego zadrzewienia oraz  wskazano najcenniejsze drzewa do zachowania. Ponadto uczestnicy dyskusji postulowali zmianę przeznaczenia terenu położonego w rejonie pętli autobusowej z funkcji usługowej na zieleń urządzoną, z możliwością realizacji ogrodu deszczowego. Ponieważ teren stanowi własność prywatną, realizacja tego pomysłu wiązałaby się z koniecznością wykupienia przez Miasto gruntu i wypłaty właścicielowi odszkodowania. Mieszkańcy pytali również o to, w których budynkach i kiedy będą dobudowywane dodatkowe kondygnacje oraz jak ten proces będzie przebiegać od strony formalnej i technicznej. Przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” wyjaśnił, że dopuszczenie takiej możliwości w planie miejscowym stanowi dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Aby ewentualna nadbudowa mogła zostać zrealizowana, konieczna jest zgoda mieszkańców danego budynku, trzeba też uzyskać środki na jej sfinansowanie. 

Wyłożenie planu – do 30 sierpnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 sierpnia 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/chelm-rejon-ulic-cieszynskiego-i-cebertowicza oraz http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 13 września 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 września 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.