We wtorek, 12 października, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II.

W dyskusji na temat projektu planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II wzięły udział trzy osoby. Dyskusja skupiła się wokół zmian, jakie zostały wprowadzone do projektu planu po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu w kwietniu 2019 r. Wpłynęło wówczas trzynaście uwag, sześć z nich zostało uwzględnionych, w tym cztery złożone przez Radę Dzielnicy Aniołki. Obecni podczas dyskusji przedstawiciele Rady Dzielnicy Aniołki dopytywali o szczegóły wprowadzonych zmian. Jedna z nich dotyczyła ciągu pieszego, wyznaczonego w północnej części planu. W pierwotnej wersji projektu ciąg ten przebiegał pomiędzy budynkami przy ul. Traugutta 25 i 27. Po uwzględnieniu uwagi, jego lokalizację wyznaczono wzdłuż zachodniej elewacji budynku przy ul. Traugutta 27. Uwagi dotyczyły też parametrów zabudowy, która może powstać w południowej części obszaru objętego planem. W obecnej wersji projektu parametry zostały uszczegółowione  – m.in. wprowadzono wymóg pokrycia dachu dachówką ceramiczną lub betonową w naturalnym kolorze materiału ceramicznego. Wprowadzono również wymóg lokalizacji usług w parterach nowych budynków przy ul. Smoluchowskiego. Podczas spotkania padło też pytanie o maksymalną wysokość zabudowy przy ul. Smoluchowskiego. Projektant wyjaśnił, że jej wysokość (maksymalnie 16 m) i forma mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ulicy, dla których plan ustala formy ochrony.

Wyłożenie planu – do 29 listopada

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 listopada 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ul-traugutta-i-smoluchowskiego-ii oraz http://bip.brg.gda.pl/.  

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 grudnia 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.