Projekt planu

Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II

Nr planu
0859
Autor
Jarosław Wincek
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu

Projekt planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w kwietniu 2019 r. W określonym terminie do planu złożono trzynaście uwag, sześć z nich zostało uwzględnionych. Na terenie, który obejmuje projekt planu znajdują się budynki mieszkalne, tworzące południową pierzeję ul. Traugutta. Za nimi biegnie ciąg pieszo-jezdny, który wraz ze zrealizowanym odcinkiem tzw. bulwaru Akademickiego łączy ul. Smoluchowskiego z ul. Traugutta. Teren pomiędzy budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 7 a ulicą Smoluchowskiego jest użytkowany jako parking (częściowo urządzony). W granicach planu znajduje się również fragment Parku im. Romualda Traugutta oraz pokryte roślinnością skarpy. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z rezygnacją z realizacji pozostałej części tzw. bulwaru Akademickiego. Celem sporządzenia planu jest wypracowanie optymalnego rozwiązania drogowego, uwzględniającego istniejące połączenie ulic Traugutta i Smoluchowskiego. Zapisy wprowadzone w planie mają również umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Smoluchowskiego. Zgodnie z planem obowiązującym, w  tym miejscu miały powstać obiekty usługowe, które chroniłyby przed nadmiernym hałasem położoną w głębi zabudowę mieszkaniową. Analizy wykazały, że prognozowany poziom natężenia hałasu nie przekroczy dopuszczonych wartości. Bezpośrednio przy ul. Smoluchowskiego może więc powstać zabudowa mieszkaniowa. W projekcie planu wyznaczono jedenaście terenów o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa ma utworzyć pierzeję ul. Smoluchowskiego oraz południowego odcinka ulicy dojazdowej. Jej forma i gabaryty mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Smoluchowskiego. Maksymalna wysokość budynków to 16 m (4 kondygnacje nadziemne). Wszystkie istniejące budynki po południowej stronie ul. Traugutta zostały wskazane jako obiekty o wartościach kulturowych, dla których plan ustala zasady ochrony. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, która może powstać obok nich, nie przekroczy wysokości 14,5 m. Plan wprowadza różne formy ochrony zieleni i ukształtowania terenu. Zieleń ma stabilizować skarpy i zarazem stanowić element Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Fragment Parku im. Romualda Traugutta również został wskazany jako część OSTAB-u i przeznaczony na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Dla parku ustalono zasady ochrony polegające m.in. na zachowaniu historycznego układu ścieżek. Na terenach o przeznaczeniu innym niż zieleń wskazano drzewa do zachowania. W projekcie planu zawarto zapisy wymuszające zachowanie istniejących ciągów pieszych, wskazano też przebieg nowych połączeń pieszych. Część terenu przeznaczono na drogi dojazdowe. 

Aktualny status Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1329/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1329/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-03-18 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-04-10 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-04-15 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-10-23 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-11-13 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-11-20 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj