23 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne dotyczące dwóch projektów planów miejscowych: Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej oraz Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia.

W dyskusji na temat projektu planu Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia wzięło udział czternaście osób. Zebrani byli zainteresowani przede wszystkim niezagospodarowanym terenem przy nabrzeżu Motławy, którego część jest aktualnie wykorzystywana jako parking, a na fragmencie znajdują się pozostałości warsztatu samochodowego. Obszar ten jest przeznaczony – zarówno w planie  obowiązującym, jak i w obecnie procedowanym projekcie planu – pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Zebrani postulowali, aby zamiast nowych inwestycji na tym terenie wprowadzić zieleń i utworzyć parking dla okolicznych mieszkańców. Optowali za zakazem zabudowy na całym obszarze, a także za zaniechaniem remontów kamienic, ze względu na uciążliwość prac budowlanych, które mają negatywny wpływ na jakość życia osób mieszkających w pobliskich budynkach. Pytano także o powody, dla których granice planu nie objęły powstałej nieopodal inwestycji. Projektanci wyjaśnili, że budynek został zrealizowany zgodnie z planem, który obowiązuje od 2002 roku. Zebrani byli także zainteresowani analizami wpływu planowanych inwestycji na poziom wód gruntowych. Analiza dla planu miejscowego została zawarta w prognozie oddziaływania na środowisko, natomiast analizy odnoszące się do konkretnych inwestycji, w tym także poruszające kwestie nasłonecznienia, będą wykonywane dopiero na etapie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

Projekt planu Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej był tematem dyskusji, w której wzięła udział jedna osoba. Uczestniczkę spotkania interesowała szerokość pasa drogowego projektowanej ulicy tzw. Nowej Sandomierskiej. Projektanci wyjaśnili, że szerokość ta będzie wynosić od 18 do 48 metrów (w rejonie skrzyżowania). Ulica będzie składać się z jednej jezdni i dwóch pasów ruchu. Jako jej minimalne wyposażenie ustalono chodniki i trasę rowerową. Padło także pytanie, czy realizacja ul. Nowej Sandomierskiej będzie wymagać wyburzenia budynków mieszkalnych. Na obszarze objętym projektem planu ul. Nowa Sandomierska przebiega pomiędzy budynkami, jej budowa nie będzie więc wiązać się z wyburzeniami na tym odcinku. Innym zagadnieniem poruszonym podczas dyskusji, a niewybiegającym poza kwestie planistyczne, były szpalery drzew. W planie zalecono nasadzenie szpalerów drzew wzdłuż ulic: Elbląskiej, Opłotki i tzw. Nowej Sandomierskiej. 

Wyłożenie planów – do 31 lipca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/rudniki-w-rejonie-ulicy-mialki-szlak-i-projektowanej-tzw-nowej-sandomierskiej, https://www.brg.gda.pl/plany/plan/stare-przedmiescie-rejon-targu-maslanego-i-ulicy-lastadia oraz http://bip.brg.gda.pl/

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl