Projekt planu

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia

Nr planu
1188
Autor
Dorota Korzeniowska
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Skierowanie do uzgodnień
Rysunek granic planu

Teren objęty projektem planu Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W jego granicach leży ujęte w rejestrze zabytków dawne Gimnazjum Miejskie, a także wpisane w Gminnej Ewidencji Zabytków: siedziba Naddyrekcji Poczty Królewskiej (później bursy szkolnej) i trzy kamienice mieszkalne. Od strony południowej kwartał zamykają murowane garaże oraz zabudowa substandardowa. Targ Maślany obecnie nie jest urządzony, podobnie nabrzeże Motławy. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu uporządkowania i zagospodarowania Targu Maślanego wraz z otoczeniem, a także uzupełnienia rejonu ul. Lastadia o zabudowę mieszkaniową o wysokim standardzie. Celem prac planistycznych jest także umożliwienie realizacji zjazdu z ul. Podwale Przedmiejskie w ul. Lastadia oraz zabezpieczenie odpowiedniej jakości przestrzeni publicznych. Stare Przedmieście zostało objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, realizacja wyżej wymienionych celów ma zatem szansę wzmocnić proces rewitalizacji. W projekcie planu na Targu Maślanym ustalono teren zieleni urządzonej. W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się fontanna Wintera, wprowadzono wymóg lokalizacji urządzenia wodnego. W celu zagospodarowania skweru zgodnie z historycznym otoczeniem wyznaczono oś kompozycyjną przebiegającą prostopadle do budynku bursy. Dla podkreślenia rangi i charakteru powiązania pieszego przebiegającego poprzecznie przez Stare Przedmieście w kierunku nabrzeża Motławy, ustalono wydzielony ciąg pieszy o charakterze rekreacyjno-usługowym (od zaułka Ormiańskiego do terenu nabrzeża). Ustalono w nim osie widokowe w obu kierunkach oraz miejsca wzdłuż do realizacji pierzei i elewacji eksponowanych. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej wyznaczono obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a na wybranych odcinkach pierzei wymóg lokalizacji lokali usługowych oraz przeszkleń elewacji w kondygnacji parteru. W części południowej wzdłuż ul. Lastadia ustalono zachowanie i uzupełnienie szpaleru drzew oraz zachowanie pojedynczych drzew w terenie drogowym, na Targu Maślanym i na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej przy dawnym gimnazjum i przy parafii ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. W projekcie planu znalazły się również liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. ochroną objęto historyczną nawierzchnię ulic i chodników). Ulice Lastadia, Targ Maślany oraz Kotwiczników zostały zaprojektowane jako drogi dojazdowe, składające się z jednej jezdni, dwóch pasów ruchu i chodnika, przy czym dopuszczono możliwość rezygnacji z wyodrębnionej jezdni i chodników w miejscach, gdzie nie zachowała się historyczna nawierzchnia. 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XV/402/15 z dnia 2015-10-29 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XV/402/15 z dnia 2015-10-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia XLIV/1216/17 z dnia 2017-10-26 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Zmienione granice przystąpienia XLIV/1216/17 z dnia 2017-10-26 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-11-07 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-06-26 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-07-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-07-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-07-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-07-24 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-08-09 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-09-06 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-09-06 Czytaj [pdf]
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj