16 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne na temat dwóch projektów planów miejscowych: Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II oraz Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej.

W dyskusji publicznej na temat projektu planu Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II wzięło udział dziewięć osób. Zebrani – w tym przedstawiciele Rady Dzielnicy Kokoszki i Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki – podjęli temat przyszłego zagospodarowania omawianego terenu. Opowiadali się za tym, aby przeznaczenie terenu i skala zabudowy nie były zbliżone do tych, które obowiązują na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”. Projektanci wyjaśnili, że teren objęty planem został przeznaczony na usługi (sklepy, hotele, biura, małe hurtownie i inne), a nie jak w przypadku Parku „Maszynowa” – na cele produkcyjno-usługowe (przemysł, bazy, składy). Realizacja podobnego parku w tym miejscu nie będzie więc możliwa. Okoliczni mieszkańcy chcieliby, aby na tym terenie powstały niewielkie sklepy i osiedlowe punkty usługowe. Zgodnie z zapisami planu, podobne usługi mogą zostać zrealizowane. Zapisy ich nie wykluczają, dopuszczają jednak ich szerszy zakres niż preferowany przez mieszkańców. Uczestnicy dyskusji wyrazili obawę dotyczącą wzrostu natężenia ruchu na projektowanych ulicach dojazdowych. Przyjęta w projekcie planu intensywność zabudowy będzie generować typowy ruch jak dla zabudowy usługowej, adekwatny dla przyjętej w planie średniej intensywności zabudowy. Zainteresowanie wzbudziły ustalenia związane z makroniwelacją, którą zebrani utożsamili z nadmierną ingerencją w ukształtowanie terenu. Makroniwelacja ma umożliwić lepsze zagospodarowanie terenu, została przy tym ograniczona do 4 m. Uczestnicy dyskusji domagali się też realizacji drogi serwisowej przed nowymi zabudowaniami powstającymi wzdłuż ul. Kartuskiej. Projektanci wyjaśnili, że realizacja drogi serwisowej przed budynkami znacznie utrudniłaby, a nawet uniemożliwiłaby, powstanie nowej zabudowy. Drogę i parkingi przewidziano na zapleczu budynków. Celem tych zapisów jest utworzenie wzdłuż ul. Kartuskiej pierzei zabudowy usługowej, która pełniłaby funkcję ekranu akustycznego dla zabudowy mieszkaniowej.

W dyskusji dotyczącej projektu planu Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej wzięło udział dziewiętnaście osób. Jednym z głównych tematów dyskusji była określona w projekcie planu wysokość zabudowy. Projektanci wyjaśnili, iż w projekcie zastosowano stopniowanie zabudowy: od strony ul. Dantyszka oraz w pasie terenu o szerokości ok. 10 m na tyłach nieruchomości przy ul. Dębowej maksymalną wysokość budynków ograniczono do 10,5 m, pośrodku obszaru objętego planem – do 13,5 m, a w części północno-zachodniej – do 16,5 m. Zaproponowane stopniowanie ma na celu dostosowanie przyszłej zabudowy do zróżnicowanej wysokości okolicznych budynków i nawiązanie do ukształtowania terenu. Wywiązała się również dyskusja dotycząca charakteru zabudowy w dzielnicy Aniołki. Istniejąca zabudowa ma charakter wolnostojący, a nie zwartych pierzei i kwartałów, za czym optowała część zebranych. Ponadto dopytywano o zasadność zwiększenia intensywności zabudowy (wprowadzenie zabudowy intensywnej wielorodzinnej zamiast ekstensywnej jednorodzinnej). Projektanci wyjaśnili, że zapisy planu są zgodne z przyjętą wizją miasta kompaktowego, w pierwszym rzędzie dążącego do wypełnienia terenów wewnętrznych (tzw. dolnego tarasu), a także do optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej (zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz). Pojawiły się głosy niezadowolenia dotyczące zamiaru utworzenia placu do zawracania na końcu ul. Dantyszka. Zdaniem części zebranych lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie przejazdu między ulicami Dantyszka i Dębową. Projektanci poinformowali, że zapis dotyczący placu do zawracania stanowi realizację jednego z wniosków Rady Dzielnicy Aniołki i zarazem jest zgodny z przepisami technicznymi dotyczącymi dróg publicznych. Podczas dyskusji został również podniesiony temat miejsc parkingowych oraz uciążliwości ruchu drogowego, w tym spowodowanego budową. Projektanci przypomnieli, że każdy inwestor ma obowiązek zapewnienia zgodnej z zapisami planu liczby miejsc parkingowych na terenie swojej inwestycji. Zwrócili także uwagę, że priorytetem zrównoważonego rozwoju miasta jest transport zbiorowy i rowerowy, do korzystania z których mieszkańcy są nieustannie zachęcani. Natomiast jeśli chodzi o uciążliwości związane z budową, to za ich eliminację odpowiada zarządca budowy. Jest on zobowiązany do zorganizowania placu budowy zgodnie z przepisami, w tym do uzgodnienia z zarządcą dróg organizacji dojazdu do placu budowy. Zdaniem jednego z uczestników dyskusji, zapisy przyjęte w planie spowodują obniżenie wartości sąsiednich nieruchomości. Tego rodzaju tezy nie znajdują jednak potwierdzenia wśród dostępnych danych – zapisy planu ustanawiają jedynie funkcję mieszkaniowo-usługową, szereg funkcji uciążliwych jest wyłączonych. Praktyka wskazuje na to, iż pojawienie się nowego zagospodarowania przekłada się na podniesienie rangi dzielnicy i wzrost cen nieruchomości. Pytano także o plany dotyczące terenów inwestycyjnych znajdujących się na zachód od obszaru objętego planem. Wyjaśniono, iż zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” wchodzą one w skład  tzw. dzielnicy wiedzy we Wrzeszczu Górnym i Aniołkach. Tereny te są przeznaczone na usługi nauki i zdrowia z dopuszczeniem innych usługi (na maksymalnie 20% powierzchni użytkowej). Uczestnicy dyskusji sformułowali m.in. wnioski o zachowanie zabudowy jednorodzinnej zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, ale z ograniczeniem usług. Formy zabudowy mają nawiązywać charakterem i gabarytami do zabudowy wzdłuż ul. Dantyszka; mają stanowić jej kontynuację. Ponadto postulowano o utrzymanie na całym terenie jednej wysokości – 10,5 m.  

Wyłożenie planów – do 30 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/smegorzyno-rejon-ulic-kartuskiej-i-smegorzynskiej-ii, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ulic-jana-dantyszka-i-debowej oraz na http://bip.brg.gda.pl/.   

Zgłaszanie uwag – do 13 lutego  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 lutego 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl