W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Regulskiego wyróżnienie w kategorii Idea otrzymały dwa opracowania urbanistyczne, których autorkami są projektantki z Biura Rozwoju Gdańska.

Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało wyróżnienie w kategorii Idea dla dwóch opracowań urbanistycznych sporządzonych przez dr inż. arch. Annę Fikus-Wójcik i inż. arch. Agnieszkę Rózgę-Micewicz: Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 2 – obszary zdegradowane oraz Gdańska Polityka Wodna – etap 1. Nagroda im. Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej w  czterech kategoriach: idea, realizacja dzieła, wiedza i upowszechnianie, aktywność obywatelska. Kategoria Idea dotyczy działań związanych z wdrażaniem samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne

Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne stanowi element realizacji wytycznych Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030+ oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jego drugi etap dotyczy obszarów zdegradowanych – Angielskiej Grobli, Brzeźna – osady rybackiej, Przeróbki Mieszkaniowej oraz Stogów Mieszkaniowych. W opracowaniu na każdym z obszarów wytypowano przestrzenie publiczne spełniające kryterium lokalności i przedstawiono wytyczne projektowe, które ułatwią ich spójne i atrakcyjne zagospodarowanie. Zastosowanie wytycznych w działaniach podejmowanych przez jednostki miejskie pozwoli na zachowanie najważniejszych powiązań pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami publicznymi.

Gdańska Polityka Wodna

Studium Gdańska Polityka Wodna wpisuje się w realizację Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030+, Strategii zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W pierwszym etapie przeanalizowano uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni na styku z wodą i zagospodarowania przestrzennego nabrzeży oraz wskazano kierunki ich docelowego urządzenia. W opracowaniu szeroko zajęto się możliwościami zagospodarowania terenów nadwodnych, co będzie stanowiło podstawę do dalszych działań projektowo-inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki miejskie.

Obydwa opracowania powstały przy współpracy z mieszkańcami i radami dzielnic. Formą konsultacji były m.in. ankiety internetowe i spotkania. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi etapami GPL i GPW (w połowie września zakończyło się badanie ankietowe dotyczące zagospodarowania gdańskich nabrzeży).