Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące tego terenu.

Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia przestrzeni oraz sposobu jej urządzenia. W trakcie warsztatów zostanie określona osobna koncepcja funkcjonalna dla każdego miejsca. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie terenu. Rezultaty swojej pracy obejrzą podczas ostatniego spotkania na wizualizacjach. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych – koncepcje funkcjonalne oraz bardziej szczegółowe koncepcje zagospodarowania (zawierające konkretne rozwiązania dotyczące lokalizacji poszczególnych urządzeń, małej architektury oraz materiałów wykończeniowych).

Miejsce: CSW Łaźnia II, ul. Strajku Dokerów 5;

Terminy:
- 8 listopada, godz. 16-18 – spacer,
- 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty,
- 15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów.

Wstępnie przewiduje się podział tego obszaru na dwie strefy: wschodnia miałaby zostać zagospodarowana w sposób umożliwiający piknikowanie i uprawianie gier zespołowych. Części centralna i zachodnia zostałyby natomiast tak przebudowane, aby powstał utwardzony plac z elementami małej architektury oraz parking. Te wstępne założenia zostały opracowane na etapie sporządzania studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” i zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dają pewien ogląd sytuacji, decydujący głos będzie jednak należeć do mieszkańców.


Więcej na ten temat: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/487-rewitalizacja-mieszkancy-zaprojektuja-wazne-dla-nich-miejsca-2