Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało warsztaty z Radami Dzielnic. Na spotkaniu zaplanowanym 27 października o godzinie 16:45 w Sali Akwen - Budynek Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24, omówione zostaną zagadnienia związane z krajobrazem i tożsamością: usługi i przestrzenie publiczne, studium przestrzeni lokalnych, ochrona dziedzictwa kulturowego, krajobraz, WEKKi oraz OZE.

 

 

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska sporządza się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 5 lutego 2015 Dz.U. 2015, poz.199 z poźn. zmianami i uchwały RMG  Nr XIII/330/15 z dnia 27 sierpnia 2015).