Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w dniu 31 maja 2018 r. minął dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Gdańska wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji.

Do 15 maja 2018 r. nie podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, nie są również prowadzone żadne prace w tym zakresie. W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2018 r. wygasło prawo pierwokupu ustanowione w Uchwale nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska.