Projekt planu

Wyspa Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej

Nr planu
2419
Autor
Monika Thurau
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wyspa Sobieszewska
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 63,38 ha, położony jest w centralnej części Wyspy Sobieszewskiej, w rejonie ulic Turystycznej, Boguckiego, Kwiatowej i Narcyzowej. Granice planu obejmują tereny mieszkaniowe, zabudowane głównie domami jednorodzinnymi, tereny rolnicze, układ drogowy obsługujący istniejącą zabudowę oraz obszary nieużytków.
Na obszarze objętym granicami planu występują grunty stanowiące własność prywatną, Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej z 1999 roku. Ustalenia planu wyznaczają tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej o różnych formach zabudowy, usługowo-mieszkaniowej oraz usługowej (w tym usług rekreacji, sportu, wypoczynku i turystyki), tereny rolnicze, zieleni (zieleń parkowa, rekreacyjna, leśna), tereny komunikacyjne oraz elementy lokalnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Granicami planu objęto także Kanał Młynówka (Kanał A).

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy z jednoczesną zmianą przeznaczenia terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Dla wyznaczonych w planie obowiązującym terenów rolniczych, w związku ze stanowiskiem Wód Polskich z 2018 r. dopuszczającym zabudowę na północ od Kanału Młynówki pod warunkiem retencjonowania wód opadowych na działkach objętych inwestycją, możliwa jest zmiana sposobu zainwestowania tych terenów, o co od lat wnioskują właściciele oraz Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Zmiana pozwoli na efektywniejsze zagospodarowanie obszarów obecnie zaniedbanych i nieużytkowanych, co wzmocni potencjał Wyspy Sobieszewskiej w kontekście turystyki pobytowej oraz bazy noclegowo-gastronomicznej, a także usług zdrowia i opieki z zakresu tzw. srebrnej gospodarki.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu występują niewielkie fragmenty gruntów leśnych, które mogą wymagać zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Ze względu na znaczną powierzchnię obszaru objętego planem, rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIII/606/20 z dnia 28-05-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIII/606/20 z dnia 28-05-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-06-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj