Projekt planu

Orunia Górna, Ujeścisko - rejon pętli Łostowice-Świętokrzyska

Nr planu
1763
Autor
Joanna Mańkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 59,2 ha, położony jest na styku Ujeściska i Oruni Górnej, w rejonie skrzyżowania alei Vaclava Havla i ronda Platynowa oraz pomiędzy ulicami Świętokrzyską, Kampinoską, Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi „Nad Oranią” oraz osiedlem Orunia Górna.
Obecnie w północnej części tego obszaru znajduje się pętla autobusowo-tramwajowa Łostowice-Świętokrzyska oraz zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Pozostały obszar zajmują częściowo urządzone tereny rekreacyjne wzdłuż Potoku Oruńskiego ze zbiornikiem retencyjnym Augustowska  oraz tereny niezainwestowane. Środkowo-wschodnia część obszaru planu leży w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”.
Grunt stanowi w przeważającej części własność Gminy Miasta Gdańska, Województwa i Skarbu Państwa. Pozostałe grunty są własności prywatnej (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, kościoły i związki wyznaniowe).
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w większości w granicach sześciu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Ujeścisko I z 1997 roku, Chełm Łostowice - rejon ul. Świętokrzyskiej z 2003 roku, rejonu skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej z 2009 roku, Trasy P–P na odcinku Oruni Górnej z 2004 roku, Maćkowy IV z 2009 roku, Łostowice rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku z 2009 roku.
Ww. plany przeznaczają tereny na obsługę transportu drogowego i rezerwy drogowe, funkcje mieszkaniowe, usługowe, produkcyjno-usługowe, zieleń urządzoną i krajobrazową oraz zbiorniki retencyjne. Na fragmencie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiającego:

  • ochronę zasobów przyrodniczych doliny Potoku Oruńskiego" przy zrównoważonym wykorzystaniu jego potencjału rekreacyjnego;
  • powiększenie rezerw terenowych pod zbiornik retencyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
  • weryfikację ustaleń planistycznych w kontekście planowanych w tym rejonie zmian w rozwoju komunikacji zbiorowej (budowa trasy PKM z przystankiem), w kierunku wykształcenia wielofunkcyjnego ośrodka usługowego dla dzielnicy z zabudową mieszkaniową i szerokim programem usługowym. Nowe zagospodarowanie będzie się wpisywało się w politykę miasta „15-minutowego”.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Ze względu na znaczną powierzchnię obszaru objętego planem rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1547/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1547/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj