Projekt planu

Orunia - rejon ulic Przybrzeżnej i Kolonii Rola

Nr planu
1620
Autor
Katarzyna Rosiak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE


Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 43,7 ha, położony jest w dzielnicy Orunia, na północ od ulicy Kolonia Rola oraz pomiędzy ulicą Równą i rzeką Motławą.
Obecnie obszar ten jest częściowo zainwestowany. W północnej i zachodniej części planu dominuje zabudowa usługowa i przemysłowa. Wzdłuż ulicy Przybrzeżnej, we wschodniej części obszaru, zlokalizowana jest głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Centralną część stanowią nieużytki oraz zabudowa substandardowa. Grunt stanowi w większości własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa. Wzdłuż ulicy Przybrzeżnej zlokalizowane są grunty prywatne.
Na wskazanym do objęcia planem terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU


Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy w sposób umożliwiający rozwój funkcji mieszkaniowej. Ustalenia planu dadzą możliwość przeprowadzenia rehabilitacji terenu dawnych kolonii mieszkaniowych oraz realizacji nowej zabudowy w formule budownictwa społecznego. W planie ustalone zostaną jednolite warunki zabudowy dla całego kompleksu działek wraz z obsługującym go układem drogowym. Realizacja zapisów planu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności Gminy Miasta Gdańska i realizacji polityki mieszkaniowej zapisanej w Strategii Rozwoju Gdańska.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1320/22 z dnia 25-08-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1320/22 z dnia 25-08-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 25-08-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 09-09-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj