Projekt planu

Dolina Potoku Oruńskiego i rejon ulicy Diamentowej

Nr planu
1765
Autor
Winicjusz Momont
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 21,1 ha, znajduje się w dzielnicy Orunia pomiędzy ulicą Raduńską, Parkiem Oruńskim, osiedlami mieszkaniowymi na Oruni Górnej, terenem Szkoły Podstawowej nr 19 oraz Wzgórzem Ptaszniki.
Obecnie w północnej części obszaru znajdują się budynki wielorodzinne i przedszkole. Część południowa to obszary cenne przyrodniczo, w większości objęte granicami zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” (Gliniana Góra, zbocze doliny z użytkiem ekologicznym „Murawy kserotermiczne w dolinie Potoku Oruńskiego”). Na części zbocza powstaje zabudowa jednorodzinna. Większość gruntów stanowi własność prywatną, część jest we władaniu Gminy Miasta Gdańska. Występują tu też niewielkie własności Skarbu Państwa.
Na wskazanym do objęcia planem terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy w tym ustalenie warunków zainwestowania oraz zasad ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu o zróżnicowanej szacie roślinnej i bogatym ukształtowaniu, położonego w strefie krawędziowej wysoczyzny. Część terenu znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (podobszar Orunia).
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1554/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1554/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj