Projekt planu

Biskupia Górka - część zachodnia

Nr planu
11108
Autor
Tomasz Lewandowski
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 9,94 ha, położony jest na obszarze jednostki pomocniczej Chełm, przy granicy z jednostką pomocniczą Śródmieście, w rejonie ulic Dokerów, Stoczniowców, Zielonogórskiej, Kolonia Studentów i Kolonia Przyszłość, od wschodu graniczy z bastionem Biskupiej Górki.Obecnie północna część obszaru jest zagospodarowana budynkami o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą o niskim standardzie technicznym, w zachodniej części występuje niska zabudowa szeregowa wraz z garażami, a na południu tereny sportu i rekreacji. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, za wyjątkiem kilku działek prywatnych w północnej i zachodniej części planu.
Część wskazanego do objęcia planem terenu znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Biskupiej Górki w mieście Gdańsku z 2005 r. - na fragmencie objętego zmianą z 2007 roku. Ustalenia planu przewidują dla fragmentu tego terenu funkcje usługowe, w tym usług z zielenią towarzyszącą i sportu, funkcje zieleni urządzonej i krajobrazowo-ekologicznej oraz funkcje mieszkaniowo-usługowe. W północno-wschodniej części planu nie obowiązuje obecnie żaden plan miejscowy.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w sposób umożliwiający przeprowadzenie rehabilitacji terenu dawnych kolonii mieszkaniowych, co jest zgodne z polityką Miasta zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku. W planie ustalone zostaną jednolite warunki zabudowy dla całego kompleksu działek i korekta układu drogowego z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów. Dodatkowo celem sporządzenia planu jest zmiana zapisów obowiązującego planu dotyczących minimalnej wysokości zabudowy na terenach usługowych i mieszkaniowo-usługowych oraz wysokości ogrodzeń na terenach usług sportu. Podjęcie procedury planistycznej na obszarze, dla którego nie obowiązuje żaden plan miejscowy wpisuje się w dążenie miasta do objęcia całego obszaru zainwestowania miejskiego planami miejscowymi.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXII/552/20 z dnia 30-04-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXII/552/20 z dnia 30-04-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-05-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 12-05-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj