Na wrześniowej sesji Rada Miasta Gdańska przyjęła dwie uchwały (XIV/303/19 oraz XIV/302/19) w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych w śródmieściu Gdańska.

Celem ustanowienia użytków będzie ochrona miejsc zimowania nietoperzy (nocka dużego Myotis Myotis, nocka Natterera Myotis nattereri, nocka rudego Myotis daubentonii i karlika większego Plecotus auritus), uszczegółowienie użytkowania terenu i przebiegu granic w dostosowaniu do aktualnych współrzędnych geodezyjnych oraz określenie zakazów zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody.

Obydwa obszary położone są w historycznym Śródmieściu Gdańska na terenie fortyfikacji ziemnych Góry Gradowej. Pierwszy z nich „Fort Nocek” o powierzchni ok. 0,07 ha znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu dworca autobusowego, natomiast „Prochownia pod Kasztanami” o powierzchni ok. 0,48 ha, po wschodniej stronie ulicy Gradowej. Prowadzone od 1995 roku coroczne liczenie nietoperzy potwierdza wykorzystanie obiektów na tych terenach jako zimowisk tych ssaków.

Aktualizacja danych

Po przeanalizowaniu stanu istniejącego oraz po konsultacjach m.in. z dr Mateuszem Ciechanowskim, zmianie ulegnie granica użytku „Fort Nocek”, gdzie wyłączono fragment (o powierzchni 0,04 ha) położony na północ od istniejącego w skarpie korytarza (poterny). Natomiast z obszaru użytku „Prochownia pod Kasztanami” wyłączono wschodni fragment (o powierzchni 0,05 ha) przez który przebiegają schody prowadzące do Hevelianum od ulicy 3 Maja. Stwierdzono bowiem, że na tych terenach nie znajdują się obiekty mogące stanowić siedlisko dla nietoperzy. Zmiana powierzchni użytków ekologicznych nie wpłynie w żadnym stopniu na przedmiot ochrony, dla którego został on ustanowiony, ponieważ zachowane zostaną wszystkie zinwentaryzowane oraz potencjalne miejsca zimowania nietoperzy.

Obydwa tereny znajdują się w granicach obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Grodzisko w mieście Gdańsku (Uchwała Nr XXXVI/1154/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001 r.).

W 2018 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra Gradowa - Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku, w granicach którego znajdują się proponowane do ustanowienia użytki ekologiczne. Uporządkowanie formalne oraz przestrzenne lokalizacji użytków pozwoli na wprowadzenie do ustaleń sporządzanego planu miejscowego właściwych granic oraz zakazów, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody.