Podczas XLVIII sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dwanaście uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Pięć dotyczyło uchwaleń planów miejscowych, cztery – przystąpień do sporządzenia planów, a jedna - zmiany granic obszaru objętego planem. Rada Miasta podjęła też dwie uchwały o odstąpieniu od sporządzenia planów.

Uchwały zostały przedstawione podczas sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Wszystkie spotkały się z akceptacją radnych. Nowe plany miejscowe będą obejmować tereny położone na Ujeścisku, Jasieniu, Łostowicach, w Oliwie i Matemblewie. Zapisy w nich zawarte pozwolą m.in. na wykonanie nowych połączeń pieszych i pieszo-rowerowych, urządzenie przestrzeni rekreacyjnej na obrzeżach lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego czy budowę nowych mieszkań. Podczas XLVIII sesji Rada przystąpiła też do sporządzenia czterech planów miejscowych i odstąpiła od prac nad dwoma.  

Radni uchwalili plan Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej. Został on sporządzony w celu umożliwienia realizacji połączenia pieszego, które byłoby dostępne również dla osób poruszających się z wózkami dziecięcymi. Chodnik oraz schody, które obecnie znajdują się na tym terenie, są w złym stanie technicznym. W opracowaniu wyznaczono teren o funkcji publicznej, dzięki czemu można określić granice działki niezbędnej pod realizację nowego ciągu łączącego dwa osiedla oraz prowadzącego do kościoła. W zachodniej części ustalono ciąg pieszo-rowerowy stanowiący fragment ważnego połączenia pomiędzy zbiornikami wodnymi. Na terenach prywatnych (poza wydzielonym ciągiem) zostało utrzymane dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowe, jednak ze względów kompozycyjnych wprowadzono pewne ograniczenia możliwości zabudowy. W zachodniej części, w miejscu krzyżowania się ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zmieniono przeznaczenie terenu mieszkaniowego na miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną. W planie ustalono korytarz widokowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, zakazując wprowadzania wysokich elementów przesłaniających widok na kościół (w tym wysokich drzew). Po obu stronach ciągu nakazano kształtowanie zieleni wielopiętrowej tworzącej bufor od zabudowy mieszkaniowej. Ponadto wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu, a zachodni fragment jaru przeznaczono pod zieleń urządzoną i zieleń do utrzymania lub wprowadzenia.

Kolejny uchwalony plan Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obejmuje obszar, który pozostaje niezagospodarowany (z wyjątkiem zbiornika retencyjnego Jasień). W planie ustalono dominujące przeznaczenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz zieleni krajobrazowo-ekologicznej, a na części terenów sąsiadujących z trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dopuszczono usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. Zapisy zawarte w planie umożliwią realizację atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co pozwoli na ograniczenie penetracji terenów chronionych. Ponadto w planie zweryfikowano zasady zabudowy i zagospodarowania wraz z ochroną walorów przyrodniczych dawnego poligonu wojskowego oraz ustalono lokalne powiązania pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi oraz przystankami PKM a lasami TPK. W porównaniu z planem obowiązującym ustalono sytuowanie nowych budynków bliżej linii kolejowej. Zarówno od strony lasów TPK, jak i od strony trasy kolejowej zostały ustalone elewacje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie wykończenia. Zabudowę ograniczono do wysokości 9 m i maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych. W planie wskazano obowiązkowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe o ustalonej bądź zalecanej lokalizacji. Jednocześnie wprowadzono różnego rodzaju  zalecenia i ustalenia dotyczące ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania.

Radni uchwalili plan Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej. Opracowanie obejmuje teren, który obecnie jest częściowo zagospodarowany. We fragmencie dotyczy obszaru objętego ochroną konserwatorską dawnej zabudowy wsi Łostowice. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przed przystąpieniem do planu wyraził na piśmie pozytywne stanowisko co do proponowanych zmian. Wprowadzona korekta parametrów zabudowy, zasad i warunków zagospodarowania umożliwi zwiększenie intensywności zabudowy w tym rejonie. W planie określono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz parametry i warunki, które pozwolą na realizację jedno- i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wprowadzono wymóg stosowania dachów stromych, dzięki czemu nowe budynki będą nawiązywać do obiektów istniejących w sąsiedztwie. Ze względu na istniejące rozproszenie i formę okolicznych zabudowań ograniczono maksymalną powierzchnię zabudowy jednego obiektu w zabudowie wielorodzinnej oraz ustalono minimalne odległości między nimi.

Uchwalony podczas lutowej sesji plan Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego obejmuje porośnięty zielenią teren niezainwestowany. Celem sporządzenia opracowania była weryfikacja zapisów planu obowiązującego w zakresie dopuszczenia możliwości lokalizacji budynku o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Projekt podtrzymuje możliwość realizacji ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej. Wprowadza zapisy dotyczące zagospodarowania i formy zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, które są spójne z ustaleniami planu obowiązującego dla terenów sąsiednich. Dzięki temu nowa zabudowa będzie stanowić kontynuację zabudowy istniejącej w sąsiedztwie i tym samym zostanie zachowany harmonijny krajobraz Matemblewa.

Granice uchwalonego planu Oliwa Górna w rejonie AWFiS w głównej mierze obejmują obszar należący do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego i poprawienie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych w rejonie uczelni. Zamierzenie to zostanie osiągnięte dzięki wytyczeniu dwóch ulic łączących aleję Grunwaldzką i ulicę Czyżewskiego. Uzupełnienie układu komunikacyjnego poprawi dostępność pieszą do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz do przystanku SKM Żabianka. W opracowaniu zachowano przebieg istniejącego ciągu pieszego oraz wyznaczono nowe ciągi umożliwiające mieszkańcom korzystanie z terenu parkowego położonego w granicach uczelni. Na części terenu dopuszczono zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową o większej niż obecnie intensywności i wysokości. Zmiany umożliwią sprzedaż przez AWFiS części nieruchomości, co zapewni lepsze warunki funkcjonowania uczelni. Przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową pozwoli zarazem na uzupełnienie struktur miejskich oraz maksymalne wykorzystanie walorów ekonomicznych terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie alei Grunwaldzkiej, co pozostaje w zgodzie z polityką przestrzenną Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz).

Radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy. Obszar, którego ma dotyczyć opracowanie, jest niezagospodarowany, porasta go zieleń. Zapisy, które zamierza się wprowadzić w planie, pozwolą na rozszerzenie zakresu przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na produkcyjno-usługową, podwyższenie dopuszczalnej intensywności zabudowy oraz zmniejszenie wymaganej wielkości powierzchni biologicznie czynnej. Proponowane zmiany znajdują uzasadnienie w położeniu działki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” i wzdłuż drogi krajowej (ul. Kartuskiej), w strefie jej bezpośredniej uciążliwości. Planowana rozbudowa ulicy Kartuskiej (jej docelowy przekrój to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) stworzy dla terenów przyległych nowe możliwości inwestycyjne.

Kolejna uchwała o przystąpieniu dotyczyła planu Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera. Obszar objęty opracowaniem w większości pozostaje niezainwestowany, porasta go roślinność ruderalna. Jedynie w części zachodniej znajdują się budynki jednorodzinne. Zgodnie z planami obowiązującymi, teren ten jest przeznaczony pod wielobranżowe centrum handlowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i produkcyjno-usługową wraz z układem drogowym. Rozszerzenie przeznaczenia terenu o funkcje produkcyjno-usługowe pozwoli na zwiększenie liczby miejsc pracy w Barniewicach. Możliwa będzie również weryfikacja układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej terenów przyległych. 

Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta. Obszar, którego ma dotyczyć opracowanie, w głównej mierze zajmują nieużytki. W części południowej znajduje się zabudowa gospodarczo-mieszkalna o niskim standardzie technicznym. Tzw. plac muzyczny, dotychczas przeznaczony na cele rekreacyjne oraz na okazjonalnie organizowane imprezy masowe, mimo atrakcyjnego położenia nie jest wykorzystywany w sposób efektywny. Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie zapisów, które pozwolą na poszerzenie możliwości inwestycyjnych poprzez dopuszczenie realizacji obiektów sportowych (np. boisk i hal sportowych). Powstanie tego typu obiektów pozwoli na uzupełnienie zaplecza stadionu i umożliwi stworzenie centrum promującego sport i zdrowy styl życia. Obszar objęty granicami planu leży w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej, a jego dodatkowym atutem jest powstające w sąsiedztwie osiedle mieszkaniowe.  

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany granic obszaru objętego planem Owczarnia przy lesie. Zmiana wynika z analizy układu drogowego, która wykazała możliwość takiego skorygowania rezerwy pod ciągi pieszo-jezdne, aby koszty wykupu przeznaczonych pod nie gruntów zostały zminimalizowane. Celem zmiany granic planu jest także dostosowanie linii rozgraniczających do aktualnego podziału geodezyjnego. 

Rada Miasta Gdańska podjęła także uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu Piecki rejon ulicy tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej. Prace nad planem rozpoczęto m. in. w celu zmiany ustalonych funkcji produkcyjno-usługowo-składowych na usługowo-mieszkaniowe, a także zmiany parametrów w strefach mieszkaniowo-usługowych. Prace zostały zakończone w lutym 2012 r., jednak ze względu na brak porozumienia pomiędzy Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową „Morena” a Gminą Miasta Gdańska plan nie został przedłożony do uchwalenia. Od tamtej pory zmieniły się przepisy dotyczące zakresu planów miejscowych oraz procedury ich uchwalania, w związku z czym projekt zdezaktualizował się. Część terenu objętego opracowaniem została w tym czasie zainwestowana. Na lutowej sesji Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Piecki-Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. Obszar, którego ma dotyczyć opracowanie, w dużej części pokrywa się z granicami planu Piecki rejon ulicy tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej. Na terenie tym są zlokalizowane: zbiornik wodny z okalającą go zielenią, budynki usługowe i magazynowe oraz droga. Na północ od ulicy Piekarniczej znajduje się teren przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługowo-składową, który zajmują rozmieszczone w sposób nieuporządkowany budynki o różnej jakości architektonicznej. Zmiana funkcji produkcyjno-usługowo-składowej na usługowo-mieszkaniową, z jednoczesną weryfikacją warunków zabudowy, pozwoli na uzupełnienie istniejącej struktury oraz umożliwi realizację zabudowy zgodnej z charakterem miejsca. Na południe od ulicy Piekarniczej znajdują się tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniowo-usługową. Ich przeznaczenie, z uwagi na nową sytuację urbanistyczną panującą w bezpośrednim sąsiedztwie, wymaga weryfikacji. Korekty wymagają także linie rozgraniczające ulicy Piekarniczej. Objęcie procedurą planistyczną terenów zieleni ze zbiornikiem wodnym pozwoli z kolei na urządzenie terenów rekreacyjnych i uaktualnienie zapisów dotyczących retencji wód opadowych.

Rada Miasta Gdańska podjęła także uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu  Szadółki – Lubowidzka II. Obszar objęty opracowaniem jest  przeznaczony pod funkcje produkcyjno-usługowe, drogowe, usługowe i na zbiornik retencyjny. Celem przystąpienia do sporządzenia planu było zwiększenie na terenie produkcyjno-usługowym dopuszczalnej powierzchni przeznaczonej na usługi związane z handlem. Miało to umożliwić realizację wielofunkcyjnego centrum usługowego. Brak porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi współfinansowaniem przebudowy układu drogowego w rejonie Węzła Szadółki spowodował w 2015 r. przerwę w pracach nad projektem. Od tamtego czasu zmieniły się przepisy dotyczące zakresu planów miejscowych oraz procedury ich uchwalania. Zmiany odnoszą się m.in. do obowiązku sporządzenia planu w granicach oddziaływania wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. W związku z tym kontynuacja prac nad projektem wymagałaby kolejnej zmiany jego granic. Nie jest to zasadne tym bardziej, że podmiot dysponujący większością terenu objętego opracowaniem zadeklarował realizację inwestycji magazynowo-logistycznej, na którą posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.