Od 30 stycznia do 1 marca 2017 r. roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dwa z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko (oprócz planu Wrzeszcz Dolny – browar III przy ul. Kilińskiego, który wyłożono bez prognozy oddziaływania na środowisko), opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

07 lutego - Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31 A – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
08 lutego - Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej
09 lutego -  Wrzeszcz Dolny – browar III przy ul. Kilińskiego


Czego dotyczą plany?

Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31 A – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
Aktualizacja zapisów obowiązującego planu miejscowego  pozwoli na dostosowanie ich do planowanej inwestycji polegającej między innymi na wprowadzeniu obiektów sportowych o sztucznej nawierzchni (np. boisko lekkoatletyczne). Przeprowadzone analizy funkcjonalno-przestrzenne wykazały, że obecnie na terenie dzielnicy Nowy Port występuje deficyt w zakresie urządzeń lekkoatletycznych, o które wnioskowała Rada Dzielnicy, zarówno dla uczniów jak i dla mieszkańców.

Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej
Celem sporządzenia planu jest weryfikacja zapisów planu obowiązującego, a w szczególności umożliwienie realizacji nowej zabudowy –  obiektu zaplecza plażowego zlokalizowanego przy wejściu nr 63. Nowy budynek, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2 miałby mieścić toalety ogólnodostępne (przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych), natryski i przebieralnie.

Wrzeszcz Dolny – browar III przy ul. Kilińskiego
Weryfikacja ustaleń planu podyktowana jest zmianą zamiarów inwestycyjnych inwestora, który w części północnej zespołu pierwotnie planował zabudowę biurową, a obecnie zamierza zrealizować zespół mieszkaniowy.

Zgłaszanie uwag – do 15 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 15 marca 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.