Od 1 do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

05.09.2016 r. - Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej

06.09.2016 r. - Barniewice rejon ulicy Ateny

07.09.2016 r. - Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

08.09.2016 r. - Klukowo rejon ulicy Radarowej

12.09.2016 r. - Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno

13.09.2016 r.  - Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki

20.09.2016 r. - Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego

20.09.2016 r.  - Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej

29.09.2016 r.  - Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6

 

Czego dotyczą plany?

Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej (nr planu 1026)
Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest umożliwienie realizacji Głównego Punktu Zasilania Politechnika a tym samym spełnienie wniosku ENERGA Operator by zapewnić warunki przyłączenia do sieci Politechniki Gdańskiej, Akademii Medycznej (Centrum Medycyny Nieinwazyjnej) i Szpitala Swissmed. Nowy plan zapewnieni prawidłowe funkcjonowanie, rozwój oraz bezpieczeństwo energetyczne sąsiedztwa. Zweryfikowany został również układ komunikacyjny w granicach opracowania planu w powiązaniu z zewnętrznym układem drogowym oraz na nowo zdefiniowano sposób zagospodarowania terenu, który jest mało zainwestowany, a posiada potencjał i walory rozwojowe.

Barniewice rejon ulicy Ateny (nr planu 2148)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem zmiany planu jest zwiększenie dopuszczonych parametrów zabudowy, co umożliwi realizację domu opieki nad osobami starszymi dla około 30 osób o rozbudowanym programie funkcji rehabilitacyjnej. Wprowadzone zmiany w niewielkim stopniu zwiększą możliwości inwestycyjne terenu.

Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga (1231)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji pierzei usługowej na krawędzi z przestrzenią publiczną, oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w rejonie węzła, który po realizacji PKM i linii tramwajowej do przystanku Brętowo stał się ważnym miejscem w sieci ogólnomiejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Klukowo rejon ulicy Radarowej (nr planu 2719)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem sporządzenia  jest zarezerwowanie terenu niezbędnego do poszerzenia ulic Radarowej i Radiowej zgodnie z parametrami wymaganymi dla ulic publicznych. Umożliwiono także realizację zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz usług na terenach obecnie niezainwestowanych.

Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno (nr planu 1150)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu uwzględnienia jednej uwagi złożonej w czasie drugiego wyłożenia oraz zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem sporządzania planu było wprowadzenie możliwości atrakcyjnego i ekonomicznego zagospodarowania terenów poprzez ustalenie odpowiednich parametrów zabudowy zgodnych z potrzebami/ uwarunkowaniami inwestycyjnymi oraz w poszanowaniu walorów kulturowych miejsca. Zmiany mają również podnieść prestiż obszaru opracowania poprzez wprowadzenie zabudowy o wysokim standardzie uwzględniającej historyczne uwarunkowania oraz współczesne wymogi urbanistyczno-architektoniczne. Plan umożliwi także uzyskanie śródmiejskiego charakteru miejsca i powstania systemu przestrzeni publicznych, zwłaszcza wzdłuż nabrzeży: ciągi piesze, place i bulwary nadwodne jak również utworzenia połączenia wodnego pomiędzy rzeką Motława, a rzeką Nowa Motława. Zweryfikowano także przebieg ulicy tzw. Nowej Chmielnej, by wykreować miejską ulicę z pierzejami i aleją drzew.

Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki (nr planu 1520)
Do planu przystąpiono w celu określenia   przeznaczenia  terenu  oraz ustalenia optymalnych warunków zagospodarowania wykorzystujących m. in. nadwodne położenie, sąsiedztwo terenów przemysłowo-usługowych i bliskość Śródmieścia oraz tras komunikacyjnych. Teren ma znaczny potencjał rozwojowy, który powinien być wsparty ustaleniami planu (obecnie, z uwagi na brak planu miejscowego, inwestowanie może odbywać się jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy wydawane w nawiązaniu do sąsiedztwa). Wprowadzenie możliwości tymczasowego wykorzystania rezerwy drogowej na cele usługowe pozwoli na uporządkowanie i estetyzację terenu zlokalizowanego przy jednej z głównych dróg wjazdowych miasta. Z uwagi na prawdopodobnie odległy termin realizacji tego odcinka Nowej Wałowej można dopuścić zabudowę tymczasową na tym terenie.

Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego (nr planu 2147)
Podjęcie planu umożliwi realizację dwóch głównych celów – prywatnego i publicznego. Pierwszym celem jest umożliwienie zabudowy (4 budynki do 4 mieszkań) na części działki położonej po północno-zachodniej stronie terenu objętego planem a na pozostałej części działki (nieodpłatnie przekazanej miastu przez właściciela terenu) pozostawienie większości istniejącego drzewostanu i przekształcenie go w teren zieleni publicznej. Z kolei drugim celem opracowania jest przekształcenie gminnego użytku leśnego w park leśny oraz poszerzenie ulicy Niedziałkowskiego do parametrów umożliwiających usytuowanie w liniach rozgraniczających zatok postojowych służących obiektom oświatowo – sportowym.

Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej (nr planu 2344)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi m.in. z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Sporządzono go celem zabezpieczenia rezerwy terenowej pod kontynuację projektowanej ulicy lokalnej tzw. Nowej Leszczynowej stanowiącej połączenie ulicy Kartuskiej z tzw. Nową Stężycką. Zostanie również zmieniona funkcja usługowa na mieszkaniowo-usługową na terenach głównie gminnych położonych w południowo-wschodniej części obszaru objętego planem. Dodatkowo objęcie granicami planu terenu przewidzianego pod szkołę, pozwoli zmniejszyć wymaganą dla planowanej szkoły minimalną powierzchnię biologicznie czynną, co umożliwi w przyszłości realizację na tym terenie boisk sportowych o sztucznej nawierzchni.

Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 (nr planu 0144)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Obszar planu położony jest w Pasie Nadmorskim na północ od Parku Zdrojowego i ul. Jelitkowskiej. Realizacja planu pozwoli  na poprawę zagospodarowania terenu i podniesienia standardu usług znajdujących się na tym obszarze. Jak również zapewnieni możliwość: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego przy Jelitkowskiej 6.


Zgłaszanie uwag – do 14 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 października 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl