23 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów miejscowych: Strzyża ul. Wita Stwosza 77 oraz Matarnia rejon ul. Elewów II.

Projekt planu miejscowego Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 dotyczy obszaru, który obecnie nie jest użytkowany. Znajdują się na nim pozostałości po Centrum Ogrodniczym „Okaz”. Do sporządzenia opracowania przystąpiono w związku z likwidacją centrum, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Nowy plan ustala podział obszaru na cztery części. Strefa południowo-zachodnia zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod park osiedlowy, a w północno-wschodniej zaplanowano teren, na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu. Po stronie północno-zachodniej zarezerwowano pas terenu na ulicę dojazdową.

Kluczowy ciąg pieszy

W dyskusji na temat projektu planu obejmującego teren przy ul. Wita Stwosza 77 wzięło udział pięć osób. Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany wprowadzone w wyniku uwzględnienia uwag, które wpłynęły podczas pierwszego wyłożenia projektu. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia konieczności stosowania dachów stromych, obniżenia wysokości zabudowy oraz możliwości realizacji sanitariatów i sceny w parku osiedlowym. W projekcie planu zmieniono również przebieg ciągu pieszego. Ten temat budził szczególne zainteresowanie zebranych. W opracowaniu ciąg pieszy został określony jako ogólnodostępny, obligatoryjny, jego wloty zostały ustalone, a przebieg – zalecany. Uczestnikom dyskusji zależało na tym, aby ciąg pieszy miał dokładnie taki przebieg, jaki został zaprezentowany w projekcie planu, chcieliby także zagwarantowania jego otwartości. Projektanci wyjaśnili, że to połączenie ma prowadzić do przystanków komunikacji zbiorowej i będzie stanowić dogodne dojście dla mieszkańców. Jednocześnie ma harmonijnie wkomponować się w nowe zagospodarowanie, które zostanie zrealizowane na omawianym terenie.

Matarnia rejon ulicy Elewów II 

Obszar objęty projektem planu miejscowego jest niezagospodarowany, częściowo porośnięty przez zieleń wysoką. Na terenie tym znajduje się niewielkie sztuczne wzniesienie służące jako górka zjazdowa dla dzieci. W projekcie planu zmieniono przeznaczenie części terenu z funkcji mieszkaniowo-usługowej na publiczną zieleń urządzoną. Pozostały obszar został przeznaczony pod usługi (przedszkole i żłobek). Dopuszczono również funkcje towarzyszące (dom sąsiedzki, świetlicę czy bibliotekę).

Przedszkole i żłobek

W dyskusji na temat projektu planu w rejonie ulicy Elewów wzięły udział dwie osoby. Rozmowa koncentrowała się wokół dopuszczonej w projekcie możliwości realizacji żłobka i przedszkola. Zapisy zawarte w planie umożliwiają powstanie obydwóch placówek. Podczas spotkania padły też pytania o obsługę komunikacyjną i liczbę miejsc postojowych przewidzianych przy placówkach. Wskaźniki miejsc parkingowych zostały ustalone zgodnie z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas dyskusji były zapisy dotyczące odwodnienia terenu. Projektanci poinformowali, że w projekcie planu zostały zastosowane standardowe zapisy, a współczynnik spływu został ograniczony do istniejącego poziomu.

Wyłożenie planów do 31 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/strzyza-ul-wita-stwosza-77, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/matarnia-rejon-ulicy-elewow-ii oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.