11 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów miejscowych: Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej i Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej.

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej obejmuje teren, który w większości zajmuje pętla tramwajowa wraz z przystankami, budynkami obsługi pasażerów i pawilonami usługowymi. W południowo-zachodnim narożniku znajdują się dwa domy mieszkalne. Celem sporządzenia opracowania jest m.in. umożliwienie modernizacji pętli i integracji komunikacji tramwajowej i autobusowej. Jest to istotna zmiana w stosunku do planu obowiązującego. Funkcja węzła integracyjnego zostanie uzupełniona przez usługi, których zakres zostanie uzależniony od zasięgu przebudowanego torowiska. Ponadto zmiana przepisów dot. wymogów akustycznych umożliwi wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie sąsiadującym z węzłem integracyjnym. Główne kierunki ruchu pieszego i rowerowego zostaną utrzymane, ale ostateczny przebieg ścieżek rowerowych i chodników będzie wynikać z projektu przebudowy pętli.

Modernizacja pętli tramwajowej

W dyskusji nt. mpzp Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej wzięło udział 11 osób. Mieszkańcy niewątpliwie oczekują uporządkowania terenu pętli, który uważają za niechlubną wizytówkę dzielnicy. Ostateczny kształt pętli oraz towarzyszącej jej zabudowy uzależniony jest od rozwiązań szczegółowych projektu budowlanego opracowywanego na późniejszym etapie inwestycji, co należy do kompetencji GZDiZ. Nowa zabudowa ma nawiązywać do charakteru zabudowy Starej Oliwy - wysokością, stromymi dachami, układem kalenic, liniami zabudowy. W dyskusji poruszono temat dominanty na zakończeniu pierzei ul. Obrońców Westerplatte przy skrzyżowaniu z al. Grunwaldzką - jej wysokości (maksymalnie 19 metrów), wielkości, lokalizacji i oddziaływania na tereny sąsiednie. Pytania dotyczyły również zakresu usług dopuszczonych na terenie węzła integracyjnego. Wyjaśniono, że dopuszcza się wszystkie funkcje komercyjne i publiczne z wykluczeniem wrażliwych na hałas (np. przedszkola, żłobki). Pytano również o drzewa na terenie pętli oraz istniejące przejście piesze w rejonie ul. Obrońców Westerplatte. Projekt planu miejscowego ustala maksymalne zachowanie zieleni oraz zachowuje istniejące przejście.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej   

Obszar objęty projektem planu miejscowego w większości stanowi porośnięty przez roślinność nieużytek. W części południowo-zachodniej znajduje się budynek mieszkalny, a w południowej – zakład produkcyjno-usługowy. Obowiązujący plan miejscowy ustala przeznaczenie produkcyjno-usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz drogowe. Celem sporządzenia planu jest ograniczenie przeznaczenia obszaru pod zabudowę produkcyjno-usługową do działki, na której znajdują się obiekty firmy zajmującej się budową dróg i jej najbliższego sąsiedztwa, oraz zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu na mieszkaniowo-usługowe. Przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności rozwijania w Kokoszkach funkcji produkcyjno-usługowych. Mogą one zostać zachowane jedynie na niewielkim obszarze. Parametry i warunki nowej zabudowy zostały dostosowane do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie.

Zmiany w Kokoszkach

W dyskusji na temat mpzp Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej wzięło udział 6 osób. Jednym z głównych zagadnień poruszonych podczas spotkania były trudne warunki gruntowo-wodne panujące na obszarze objętym projektem. Na tym terenie dominują grunty nieprzepuszczalne, co sprawia, że podczas większych opadów woda spływająca z wyżej położonych osiedli gromadzi się na ulicach. Aby wyeliminować tego rodzaju sytuacje, niezbędne jest podjęcie działań zapewniających odpowiednie odwodnienie, rozbudowę kanalizacji deszczowej, również na terenie znajdującym się poza obszarem objętym projektem planu. Plan ustala zasady dotyczące systemów infrastruktury technicznej – w tym przypadku analogicznie do terenów sąsiednich zostało dopuszczone zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub do układu odwadniającego. Mieszkańcy obawiają się, że powstanie nowej zabudowy przyczyni się do pogorszenia obecnej sytuacji. Zmiany zawarte w projekcie planu dotyczą niewielkiego obszaru, obawy związane z ewentualnym pogorszeniem warunków nie znajdują więc uzasadnienia. W projekcie planu zostały zachowane parametry zabudowy ustalone w planie obowiązującym. Zmiana dotyczy wyłącznie jej przeznaczenia: z produkcyjno-usługowego na mieszkaniowo-usługowe. Na terenie, którego dotyczy zmiana, podobnie jak na kilkunastohektarowym obszarze go okalającym, będą mogły powstać budynki z maksymalnie czterema mieszkaniami.   

Wyłożenie planów do 31 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-rejon-petli-tramwajowej, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/kokoszki-mieszkaniowe-rejon-ul-osiedlowej oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.