19 grudnia w siedzibie Biura Rozwoju Gdańsku odbyła się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego. W dyskusji wzięło udział siedem osób.

Projekt planu obejmuje teren niezainwestowany, porośnięty zielenią niską. Celem sporządzenia opracowania jest weryfikacja zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Projekt podtrzymuje możliwość realizacji ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej. Wprowadza zapisy dotyczące zagospodarowania i formy zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, które są spójne z ustaleniami planu obowiązującego dla terenów sąsiednich. Nowa zabudowa, która będzie mogła powstać dzięki zapisom planu, będzie stanowić kontynuację zabudowy istniejącej w sąsiedztwie.

Wśród uczestników dyskusji publicznej najwięcej pytań wywołała forma zabudowy, która może powstać w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Dopytywano o dopuszczalną wysokość budynków, intensywność zabudowy, a także o jej charakter i dopasowanie do zabudowy istniejącej. – Zapisy zawarte w planie miejscowym ustalają niski procent (25%) powierzchni zabudowy, przy zachowaniu co najmniej 60% powierzchni biologicznie czynnej. Zabudowa będzie więc mieć charakter ekstensywny – wyjaśniała Małgorzata Szypcio, projektantka z Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz. Padły również pytania dotyczące liczby miejsc postojowych, które mogą powstać na potrzeby przyszłej inwestycji. Obawiano się, że będzie ich zbyt dużo, tymczasem w planie przyjęto wskaźnik miejsc postojowych na poziomie 1,2 miejsca na jedno mieszkanie. W trakcie spotkania projektanci wyjaśnili również zasady, zgodnie z którymi przebiega procedura planistyczna.

Wyłożenie planu do 29 grudnia
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/matemblewo-rejon-ulicy-jana-karskiego oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 12 stycznia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 12 stycznia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.