14 grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów TPK. W dyskusji wzięły udział dwie osoby.

Obszar objęty projektem planu obecnie pozostaje niezagospodarowany (z wyjątkiem zbiornika retencyjnego Jasień). W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz zieleni krajobrazowo-ekologicznej, a na części terenów sąsiadujących z trasą PKM dopuszczono usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. Zapisy zawarte w planie umożliwią realizację atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), co pozwoli na ograniczenie penetracji terenów chronionych. Ponadto w projekcie planu zweryfikowano zasady zabudowy i zagospodarowania wraz z ochroną walorów przyrodniczych dawnego poligonu wojskowego oraz ustalono lokalne powiązania pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi oraz przystankami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) a lasami TPK. W porównaniu z planem obowiązującym przybliżono ewentualne nowe budynki do linii PKM. Zarówno od strony lasów TPK, jak i od strony trasy kolejowej zostały ustalone elewacje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie atrakcyjniejszego wykończenia. Zabudowę ograniczono do wysokości 9 m i maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych. Nowe zagospodarowanie pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału przewozowego linii PKM. W projekcie zostały wskazane obowiązkowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe o ustalonej bądź zalecanej lokalizacji. Jednocześnie wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania. W planie ustalono wysoki (70-90%) procent powierzchni biologicznie czynnej oraz określono wymóg zastosowania nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

Uczestnicy dyskusji publicznej zwracali uwagę na to, że obszar objęty projektem planu miejscowego jest wyjątkowy, bardzo naturalny i zamieszkany przez liczną zwierzynę. Z tego powodu powstanie jakiejkolwiek zabudowy na tym terenie wydaje się niewskazane, zwłaszcza realizowanie jej za linią PKM, w otulinie lasu. Projektantka Elżbieta Gackowska wyjaśniała, że intensywność zabudowy na omawianym obszarze została ustalona na bardzo niskim poziomie, budynki nie mogą przekroczyć wysokości 9 m. W efekcie będą mogły powstać niewielkie obiekty usługowe służące do obsługi mieszkańców korzystających z terenów rekreacyjnych (ale z wyłączeniem np. hoteli na terenie 004-U34 i 005-U34). Uczestnicy dyskusji byli również zainteresowani sposobem, w jaki sposób zostanie zapewniony dojazd do strefy buforowej. Założeniem zawartym w projekcie planu jest ograniczenie ruchu samochodowego – zatrzymanie go po południowej stronie trasy PKM.

Wyłożenie planu do 29 grudnia
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 29 grudnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jasien-strefa-buforowa-lasow-tpk oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 12 stycznia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 12 stycznia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.