22 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary. W dyskusji wzięło udział siedem osób.

Projekt planu miejscowego obejmuje obszar, na którym znajduje się pięciokondygnacyjna kamienica. Pozostały teren pozostaje niezainwestowany. Celem sporządzenia planu jest dostosowanie wymogów parkingowych dla inwestycji do ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W planie określono nowe, zmniejszone wymagania parkingowe, dostosowane do możliwości obszaru. Celem sporządzenia planu jest również uzupełnienie historycznej struktury zgodnie z drugim etapem odbudowy Głównego Miasta. Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Układ przyszłej zabudowy został określony poprzez ustalenie obowiązujących linii zabudowy. Wyznaczono też ciąg pieszy łączący ulicę Szeroką ze Świętojańską. Od strony wszystkich przestrzeni publicznych wprowadzono wymóg lokalizacji usług w parterach na całej długości pierzei. Od strony ulic Szerokiej, Szklary oraz ciągu pieszego ustalono pierzeje eksponowane z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów elewacyjnych. Ponadto plan zaleca zachowanie drzew zlokalizowanych w zachodniej części obszaru, a dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala wymóg realizacji zieleni przydomowej.

Uczestników dyskusji interesowała m.in. lokalizacja  pierzei eksponowanych. Z jednej strony pojawiły się pytania dotyczące powodów ich wyznaczenia od strony ciągu pieszego, z drugiej natomiast pytano, dlaczego od strony ul. Świętojańskiej takiego wymogu nie ustalono. – Ciąg pieszy stanowi istotne połączenie, prowadzące do kościoła, stąd też wymóg utworzenia pierzei eksponowanej w tym miejscu. Natomiast ul. Świętojańska jest wąska, z tej strony będzie usytuowany wjazd do parkingu podziemnego, ustalenie pierzei eksponowanej przy ul. Świętojańskiej nie znajduje zatem uzasadnienia – wyjaśniała Maria Kowalska, projektantka z Zespołu Urbanistycznego Śródmieście. Zebrani otrzymali również potwierdzenie możliwości zagospodarowania dziedzińca nowej zabudowy. Pytali także o losy kamienicy zlokalizowanej przy ul. Szerokiej 108. Budynek ten znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, jest więc chroniony.

Wyłożenie planów do 30 listopada
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 listopada. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/glowne-miasto-rejon-ulic-szerokiej-i-szklary oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.