16 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne na temat dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II oraz Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej.  

Obszar objęty projektem planu Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II jest niewielki, jego powierzchnia wynosi ok. 1600 m2. Na terenie tym znajdują się zabudowania, które obecnie nie są użytkowane i pozostają w złym stanie technicznym. Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie możliwości inwestycyjnych poprzez zniesienie zakazu podziałów wtórnych działek (w planie obowiązującym podziały są niedozwolone ze względu na zapisy o ochronie konserwatorskiej). Ponadto zakłada się zniesienie zakazu lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to możliwe w związku ze zmianą przepisów dotyczących lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie lasów. W planie ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową z możliwością realizacji mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością lub lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego (np. hoteli) przy stosunkowo niskiej intensywności i wysokości zabudowy. Parametry zabudowy mają ściśle nawiązywać do sąsiednich zabudowań. Nowa zabudowa uzupełni strukturę funkcjonalno-przestrzenną Brętowa.

W dyskusji nt. projektu mpzp Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II wzięła udział jedna osoby. Prezentacja ustaleń planu nie wywołała pytań.  

 

Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej
Projekt planu obejmuje teren niezabudowany. W jego wschodniej części mieści się szalet miejski oraz wiata śmietnikowa. Wzdłuż ul. Św. Ducha znajdują się przedproża, a teren po stronie południowej jest użytkowany jako parking. Cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Projekt planu został sporządzony w celu zmiany wymogów parkingowych dla nowych inwestycji, co jest podyktowane wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp Śródmieście - rejon Głównego Miasta, co do karty terenu 012 w części dotyczącej parkingów. Unieważniony został zapis: „W przypadku, kiedy z powodów technicznych lub innych nie można miejsc parkingowych zapewnić na terenie nieruchomości należy wykazać się prawem własności do odpowiedniej liczby miejsc w parkingach kubaturowych na terenie Śródmieścia”. W wyniku unieważnienia zapisu inwestor został zobligowany do realizacji wymaganej w planie liczby miejsc parkingowych na terenie swojej nieruchomości. W historycznym układzie zabudowy to zadanie jest niemożliwe do realizacji. W projekcie planu ustalono m.in. obowiązujące linie zabudowy i szczegółowe regulacje dotyczące parametrów zabudowy.

 

W dyskusji na temat projektu mpzp Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej wzięły udział cztery osoby. Zebrani pytali o powody, dla których linia zabudowy od podwórka zabudowy ulicy św. Ducha otrzymała rozrzeźbiony kształt oraz o to, czy zostaną zachowane istniejące przedproża. – Przedproża zostaną zachowane. W planie zapisano również wymóg odtworzenia lub zaakcentowania w posadzce przedproży od strony ul. Św. Ducha. Przebieg linii zabudowy stanowi odwzorowanie pierwotnego kształtu historycznej zabudowy głównego traktu od ul. Św. Ducha – wyjaśniała Katarzyna Rosiak, projektantka z Zespołu Urbanistycznego Śródmieście. Kolejną kwestią, która wzbudziła zainteresowanie uczestników dyskusji, była forma oraz lokalizacja punktów gromadzenia odpadów stałych. – Plan miejscowy wyznacza dwie ich lokalizacje, ale nie przesądza formy. Pojemniki mogą znajdować się pod ziemią, pod wiatą lub zostać wkomponowane w budynek – mówiła projektantka Katarzyna Rosiak. Zebrani dowiedzieli się również, że na omawianym obszarze liczba miejsc parkingowych została określona zgodnie z polityką parkingową Miasta określoną w studium dla obszaru Głównego Miasta. W związku z dopuszczeniem w projekcie planu parkingów podziemnych pytano również o to, czy możliwy jest wjazd do parkingu od strony ul. Św. Ducha. Taka lokalizacja wjazdu, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, nie wchodzi w rachubę.

Wyłożenie planów do 30 listopada
Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 listopada. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/bretowo-rejon-ulicy-slowackiego-125-iihttp://www.brg.gda.pl/plany/plan/glowne-miasto-rejon-ulic-sw-ducha-i-mydlarskiej oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.