24 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulicy Gdańskiej i Bogumiła Kobieli. W dyskusji wzięły udział dwie osoby.

Uczestników dyskusji interesowały przede wszystkim parametry zabudowy mieszkaniowej, która ma zostać zrealizowana na obszarze objętym planem, czyli na terenie po dawnej zajezdni autobusowej. Właścicielem dominującym i zarazem wnioskodawcą zmiany w planie miejscowym jest firma Invest Komfort. – W wyniku wprowadzonych zmian będą mogły powstać budynki wielorodzinne z więcej niż sześcioma mieszkaniami dostępnymi z jednej klatki schodowej. Dopuszczalna wysokość zabudowy nie zmieni się przy tym znacząco w stosunku do planu obowiązującego. Możliwa będzie realizacja budynków o wysokości 16 m (pięciokondygnacyjnych), w poprzednim planie wysokość tę ustalono na 12 m – wyjaśniał projektant Jarosław Wincek z Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz Biura Rozwoju Gdańska. Powierzchnia zabudowy w nowym planie została określona na poziomie 35%, powierzchnia biologicznie czynna – 30%. W trakcie dyskusji pytano także o przebieg oraz szerokość drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego od ul. Gdańskiej.

Więcej mieszkań
Projekt planu miejscowego Brzeźno rejon ulicy Gdańskiej i Bogumiła Kobieli dotyczy obszaru, który obecnie w większości nie jest użytkowany. Znajdują się na nim pozostałości po dawnej zajezdni autobusowej oraz blaszane garaże. W obowiązującym planie rejon ten został przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo-usługową, ale z wyłączeniem budynków z więcej niż sześcioma mieszkaniami dostępnymi z jednej klatki schodowej. To ustalenie zmodyfikowano. W projekcie nowego planu, zgodnie z polityką przestrzenną Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz), główną część przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. We wschodniej wyznaczono ciąg pieszo-jezdny, a wąski pas terenu przy północnej granicy zarezerwowano na poszerzenie planowanej ulicy dojazdowej.

Udostępnienie do 31 sierpnia
Projekt planu Brzeźno rejon ulicy Gdańskiej i Bogumiła Kobieli wraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prognozą oddziaływania na środowisko od 1 do 31 sierpnia 2017 r. jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/brzezno-rejon-ulic-gdanskiej-i-bogumila-kobieli oraz na bip.brg.gda.pl.

Czas na zgłaszanie uwag – do 14 września
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin wnoszenia uwag mija 14 września 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.