18 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca rejonu Katedry Oliwskiej. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar planu, o powierzchni 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Celem opracowania jest umożliwienie realizacji nowej zabudowy z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych zespołu pocysterskiego. Głównym celem jest stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu. Ponadto poprzez umożliwienie realizacji nowej funkcji mieszkaniowej oraz powiązanej z nią przestrzeni publicznej i zieleni, możliwa będzie poprawa wizerunku terenów na osi pomiędzy Katedrą Oliwską a terenami rekreacyjnymi u zbiegu ulic Spacerowej z Opacką.

W ustaleniach planu istotnym elementem jest obiekt znajdujący się poza granicami planu – Katedra Oliwska. Kompozycja zagospodarowania kwartału ulic Cystersów, Opackiej i Spacerowej podporządkowana jest jak najlepszej ekspozycji fasady świątyni oraz podniesieniu walorów estetycznych w jej najbliższym otoczeniu. Projekt planu łączy potrzebę ochrony widoku na Katedrę z zachowaniem historycznej struktury zagospodarowania przestrzennego poprzez ustalenie maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz planowaną częściową rekonstrukcję dawnych stawów i grobli. Wzdłuż grobli ustala się przebieg ciągu pieszego, wzbogacającego  kompozycję zagospodarowania terenu zieleni urządzonej. Ponadto projekt planu ustala oś widokową na Katedrę i korytarz widokowy. Elementy te chronione są ustaleniami planu między innymi poprzez zakaz wprowadzania wysokich elementów zagospodarowania przesłaniających wgląd z poziomu człowieka na Katedrę Oliwską oraz uczytelnienie osi w zagospodarowaniu.

Sprzeciw mieszkańców
Dyskusja publiczna przebiegła w bardzo burzliwej atmosferze. Osoby mieszkające w okolicach przedmiotowego planu nie zgadzały się na proponowany dla niej przebieg drogi dojazdowej od ulicy Cystersów do terenu działki inwestycyjnej 003-M/U32, na której ustalono funkcję mieszkaniowo-usługową. Pomimo wyraźnego sprzeciwu co do tego rozwiązania, pojawiły się też głosy aprobaty z zaproponowanymi rozwiązaniami planu, które dają szansę na uporządkowanie tego terenu. Uczestnicy dyskusji niemal jednogłośnie stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem dla okolicznych mieszkańców będzie dojazd od strony ulicy Opackiej. Na takie rozwiązanie nie zgodził się jednak Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ) na etapie prac projektowych nad planem, określając w wytycznych konserwatorskich obsługę terenu mieszkaniowo-usługowego od ulicy Cystersów.

- Teren objęty granicami projektu planu jest obszarem w całości wpisanym do rejestru zabytków (Układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego). Konserwator, wydając taką decyzję, chciał ochronić krajobraz przedpola Katedry Oliwskiej, który powinien być urządzony jako teren zielony z rekonstrukcją stawów i grobli z podkreśleniem w zagospodarowaniu osi widokowej na fasadę Katedry Oliwskiej – tłumaczyła Dobrosława Jakubowska z Biura Rozwoju Gdańska.

Mieszkańców zaniepokoił również fakt likwidacji parkingu zlokalizowanego na wspomnianej wcześniej działce. - Od wielu lat mieszkańcy Oliwy postulują o stworzenie miejsc do parkowania dla turystów i do obsługi instytucji takich jak szkoła czy przedszkole. Rezygnacja z parkingu na tym terenie praktycznie uniemożliwia stworzenie takiego miejsca – apelował mieszkaniec ulicy Cystersów.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek wytłumaczyła, że likwidacja parkingu w granicach planu nie spowoduje pogorszenia się sytuacji parkingowej w okolicach, ponieważ w obowiązujących MPZP na terenach gminnych znajdują się rezerwy pod parkingi: na ulicy Opackiej na 20 aut osobowych i 4 autobusy oraz drugi – na 114 aut osobowych i 4 autobusy. Z kolei przy ulicy Tatrzańskiej na 200 aut osobowych plus 16 autobusów.

Mieszkańcy apelowali również o uporządkowanie terenu działki przez inwestora a nawet o oddanie go w całości miastu. Na koniec dyskusji publicznej Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska zachęciła do składania ewentualnych uwag na piśmie. Przypomniała jednocześnie, że każdy głos mieszkańców wniesiony do projektu planu jest ważny. - Dzięki zasadnym uwagom, plan staje się lepszy – podsumowała.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.