Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I”. Opracowanie dotyczy czterech obszarów objętych rewitalizacją - Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

Podjęte na początku 2016 r. studium Gdańskich Przestrzeni Lokalnych (GPL) jest elementem jednego z dziewięciu programów operacyjnych wchodzących w skład Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Celem, rozpisanym na kilka najbliższych lat,  Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna jest określenie działań poprawiających jakość gdańskich przestrzeni publicznych. W pierwszej kolejności skupiono się na wytycznych projektowych oraz programowych dla obszarów objętych rewitalizacją. Opracowanie GPL idealnie dopełniło potrzeby określenia kierunków zmian w przestrzeniach publicznych na obszarach objętych rewitalizacją, zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR). Jako że oba dokumenty (GPL i GPR) opracowano przy udziale mieszkańców, odzwierciedlają one realne potrzeby i będą podstawą działań rewaloryzacyjnych w przestrzeniach publicznych.

Inne opracowania
Studium GPL jest również ściśle powiązane z innymi ważnymi opracowaniami. W sierpniu 2015 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do Sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, do którego studium GPL ma wypracować ogólne wytyczne dla kierunków rozwoju przestrzeni publicznych. Ponadto nawiązuje do licznych opracowań dotyczących przestrzeni publicznych zrealizowanych w Biurze Rozwoju Gdańska w latach 2011-2015, takich jak studia dzielnicowe czy Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych (SOPP). GPL jest także uzupełnieniem i kontynuacją prac nad przestrzeniami w skali lokalnej, nawiązuje również do opracowań zewnętrznych takich jak społeczna strategia Quo vadis Gdańsku (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych / Politechnika Gdańska / Sopocka Szkoła Wyższa 2015).

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad studium Gdańskich Przestrzeni Lokalnych,  przeprowadziło od  20 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku, za pośrednictwem aplikacji internetowej, ankietę w której wzięło udział  ponad 1100 mieszkańców Gdańska. Jej wynik, który można zobaczyć tutaj, stał się ważnym elementem w kreowa­niu wyższej jakości życia w przyjaznej, dostępnej i bezpiecznej przestrzeni.

Opracowanie Pierwszego Etapu Studium Gdańskich Przestrzeni Lokalnych dostępne jest tutaj