Podczas XXXIII sesji, odbywającej się 12 stycznia 2017 roku,  Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. pięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Cztery z nich dotyczyły uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jedna - przystąpienia do sporządzania.

Wszystkie uchwały przedstawione na sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkały się z akceptacją Rady. W pierwszej kolejności przedstawiony został druk 933, dotyczący projektu planu dla Osowej w rejonie ulicy Niedziałkowskiego. Do jego sporządzania przystąpiono w celu umożliwienia realizacji dwóch głównych celów – prywatnego i publicznego. Pierwszym było umożliwienie realizacji zabudowy (4 budynki do 4 mieszkań) na części działki położonej po północno-zachodniej stronie terenu objętego planem. Z kolei na pozostałej części działki (nieodpłatnie przekazanej miastu przez właściciela terenu) pozostawienie większości istniejącego drzewostanu i przekształcenie go w teren zieleni publicznej. Z kolei drugim celem opracowania było przekształcenie gminnego użytku leśnego w park leśny oraz poszerzenie ulicy Niedziałkowskiego do parametrów umożliwiających usytuowanie w liniach rozgraniczających zatok postojowych służących obiektom oświatowo – sportowym.

Kolejna uchwała dotyczyła planu dla Głównego Miasta w rejonie ulicy Grząskiej (druk 940). Do planu przystąpiono przede wszystkim w celu poprawy wizerunku Głównego Miasta. Zmieniono także wymogi parkingowe dla nowych inwestycji oraz dostosowano wskaźniki parkingowe do ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Nowe miejsca pracy
Następnie uchwalono plan dla Oliwy Górnej w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej (druk 941). Plan sporządzono w celu umożliwienia kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący dotychczas plan miejscowy narzucał ich  ograniczenie. Analizy komunikacyjne wykazały możliwość zwiększenia miejsc postojowych, co umożliwi dalszy rozwój kompleksu biurowego Alchemia. Plan dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, które do tej pory były wykluczone. Realizacja ustaleń planu umożliwi rozwój funkcji biurowo-usługowej co wpłynie również na  utworzenie nowych miejsc pracy, oraz pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Cele usługowe
Kolejny plan, Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki (druk 943), został sporządzony w celu określenia   przeznaczenia  terenu  oraz ustalenia optymalnych warunków zagospodarowania wykorzystujących m. in. nadwodne położenie, sąsiedztwo terenów przemysłowo-usługowych i bliskość Śródmieścia oraz tras komunikacyjnych. Teren ma znaczny potencjał rozwojowy, który powinien być wsparty ustaleniami planu (do tej pory, z uwagi na brak planu miejscowego, inwestowanie odbywało się jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy wydawane w nawiązaniu do sąsiedztwa). Wprowadzenie możliwości tymczasowego wykorzystania rezerwy drogowej, w odcinku pod Nową Wałową, na cele usługowe pozwoli na uporządkowanie i estetyzację terenu zlokalizowanego przy jednej z głównych dróg wjazdowych miasta.

Z kolei plan, Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak (druk 944), opracowano w celu aktualizacji planów obowiązujących w związku z realizacją układu komunikacyjnego (węzeł Elbląska i Trasy Sucharskiego) oraz w celu umożliwienia realizacji obiektów sportowych ze sztuczną nawierzchnią na terenie Szkoły Podstawowej nr 29.  Realizacja ustaleń planu pozwoli na optymalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych, rewaloryzację istniejących obiektów o wartościach kulturowych oraz modernizację lub budowę nowej infrastruktury technicznej. Takie działania poprawią wizerunek i funkcjonalność obszaru planu oraz wyeksponują wartości kulturowe istniejącej zabudowy.

Ostatnia uchwała, przedstawiona przez Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, dotyczyła przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Klukowa w rejonie  ulicy Azymutalnej (druk 935). Celem zmiany planu jest zwiększenie maksymalnej powierzchni pokrycia działki zabudową. Korekta tego parametru umożliwi lokalizację obiektów logistycznych wymagających większej powierzchni zabudowy.